Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kriminologi, kandidatkurs

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Hos oss får du kunskap om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsvetenskapliga perspektiv på styrning och kontroll av brott, med fokus på teorier kring straffet och straffande. Kursen erbjuder även en fördjupning i kvalitativa metoder med fokus på intervjuer som forskningsmetod samt textanalys.

Kursen innehåller även ett självständigt examensarbete som skrivs i par, där studenten tillämpar sina kunskaper i en analys av en kriminologisk frågeställning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser: 

  Teori: Straffets sociologi, 7,5 hp
  Delkursen är en fördjupning kring frågor som rör samhällets reaktion på brott. Två frågor är centrala under kursen; Varför straffa? Och varför straffa på det sättet? Frågorna kopplas till grundläggande perspektiv inom samhällsvetenskapen. Kursen går således igenom straffets kopplingar till social sammanhållning, symbolisk auktoritet, ekonomisk struktur, politiskt aktörskap, samhällsvetenskapen själv, institutionell maktutövning, social klass, genus och etnicitet. De olika perspektiven tillämpas även på den moderna kriminalpolitikens utveckling.

  Metod III, 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper i kvalitativa metoder och berör den kvalitativa forskningsprocessens olika delar; forskningsetiska frågor, problemformulering, vetenskapsteoretiska ställningstaganden, materialinsamling, analys samt framställning. Kursen är indelad i tre moment: kvalitativ forskningsintervju, textanalys och forskningsetik. Målet är att studenten efter kursen ska kunna genomföra intervjuer och textanalyser utifrån kriminologiska relevanta frågeställningar och förhålla sig reflexivt till metodologiska val, kunskapsteoretiska ståndpunkter och forskningsetiska ställningstaganden. Studenten ska även utveckla en förmåga att kritiskt granska kvalitativa studier och kunna redogöra för grundläggande metodologiska begrepp.

  Examensarbete, 15 hp
  Examensarbetet syftar till att studenten ska visa att hen under sina kriminologistudier har tillägnat sig kunskaper som leder till en vetenskaplig forskningsetisk undersökning där teori och metodmedvetenhet, tillsammans med analysförmåga, präglar arbetet. Examensarbetet avslutas med en opposition på annan students arbete

  Undervisning

  Teori: Straffets sociologi, 7,5 hp
  Undervisningen består av föreläsningar samt obligatoriska seminarium varav med tillhörade inlämningsuppgifter. Missat obligatoriskt seminarium kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator.

  Metod III, 7,5 hp
  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier varav två, etikseminarium och slutseminarium är obligatoriska. Missat obligatoriskt seminarium kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator.

  Examensarbete, 15 hp
  Undervisningen består av föreläsningar samt handledning, individuellt eller i grupp, samt ett slutseminarium där examensarbetet ventileras. Närvaro vid slutseminariet, aktivt deltagande på ytterligare två oppositionsseminarier samt muntlig och skriftlig konstruktiv kritik på ett antal examensarbeten är obligatoriska inslag på kursen. Missade obligatoriska moment kan kompletteras genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.

  Examination

  Examinationsformerna på kursen varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur Delkurs 1: Straffets sociologi VT21

  Kurslitteratur Delkurs 2: Metod III VT21

 • Mer information

  Urvalsprocess

  Urvalet till Kriminologi, kandidatkurs baseras på en sammanvägd bedömning av följande faktorer:

  • Betyg på högskolekurser (här bedöms de två bästa delkursbetygen på Kriminologi I respektive II, eller motsvarande kurser. Dvs fyra delkurser bedöms.)
  • Antal hägskolepoäng

  Såhär räknar vi ut ditt meritvärde (INT):

  Antal hp:
  <149 = 75
  150-180 = 85             
  181-200 = 95               
  ≥201 = 100

  Betyg högskolekurser (de 2 bästa betygen på Krim 1 och 2, dvs. 4 kurser bedöms):

  A = 25
  B = 22
  C = 15
  D = 7
  E = 5

  VG = 20
  G = 6

  Med reservation för ändringar.


  Observera att meritvärderingen i huvudsak görs utifrån det underlag som finns inrapporterat vid sista ansökningsdag, dvs 15 oktober 2020. Eventuella högskolepoäng/betyg som inkommer efter den 15 oktober är inte garanterade att räknas med i meritvärderingen till VT21.
   

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se