Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kriminologi, kandidatkurs

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Hos oss får du kunskap om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsvetenskapliga perspektiv på styrning och kontroll av brott, med fokus på teorier kring straffet och straffande. Kursen erbjuder även en fördjupning i kvalitativa metoder med fokus på intervjuer som forskningsmetod samt textanalys.

Kursen innehåller även ett självständigt examensarbete som skrivs i par, där studenten tillämpar sina kunskaper i en analys av en kriminologisk frågeställning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser: 

  Teori: Straffets sociologi, 7,5 hp
  Delkursen är en fördjupning kring frågor som rör samhällets reaktion på brott. Två frågor är centrala under kursen; Varför straffa? Och varför straffa på det sättet? Frågorna kopplas till grundläggande perspektiv inom samhällsvetenskapen. Kursen går således igenom straffets kopplingar till social sammanhållning, symbolisk auktoritet, ekonomisk struktur, politiskt aktörskap, samhällsvetenskapen själv, institutionell maktutövning, social klass, genus och etnicitet. De olika perspektiven tillämpas även på den moderna kriminalpolitikens utveckling.

  Metod III, 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper i kvalitativa metoder och berör den kvalitativa forskningsprocessens olika delar; forskningsetiska frågor, problemformulering, vetenskapsteoretiska ställningstaganden, materialinsamling, analys samt framställning. Kursen är indelad i tre moment: kvalitativ forskningsintervju, textanalys och forskningsetik. Målet är att studenten efter kursen ska kunna genomföra intervjuer och textanalyser utifrån kriminologiska relevanta frågeställningar och förhålla sig reflexivt till metodologiska val, kunskapsteoretiska ståndpunkter och forskningsetiska ställningstaganden. Studenten ska även utveckla en förmåga att kritiskt granska kvalitativa studier och kunna redogöra för grundläggande metodologiska begrepp.

  Examensarbete, 15 hp
  Examensarbetet syftar till att studenten ska visa att hen under sina kriminologistudier har tillägnat sig kunskaper som leder till en vetenskaplig forskningsetisk undersökning där teori och metodmedvetenhet, tillsammans med analysförmåga, präglar arbetet. Examensarbetet avslutas med en opposition på annan students arbete

  Undervisning

  Teori: Straffets sociologi, 7,5 hp
  Undervisningen består av föreläsningar samt obligatoriska seminarium varav med tillhörade inlämningsuppgifter. Missat obligatoriskt seminarium kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator.

  Metod III, 7,5 hp
  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier varav två, etikseminarium och slutseminarium är obligatoriska. Missat obligatoriskt seminarium kan kompletteras med individuell skriftlig uppgift som tilldelas av examinator.

  Examensarbete, 15 hp
  Undervisningen består av föreläsningar samt handledning, individuellt eller i grupp, samt ett slutseminarium där examensarbetet ventileras. Närvaro vid slutseminariet, aktivt deltagande på ytterligare två oppositionsseminarier samt muntlig och skriftlig konstruktiv kritik på ett antal examensarbeten är obligatoriska inslag på kursen. Missade obligatoriska moment kan kompletteras genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.

  Examination

  Examinationsformerna på kursen varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Urvalsprocess

  Urvalet till Kriminologi, kandidatkurs baseras på en sammanvägd bedömning av följande faktorer:

  • Betyg på högskolekurser (här bedöms de två bästa delkursbetygen på Kriminologi I respektive II, eller motsvarande kurser. Dvs fyra delkurser bedöms.)
  • Antal högskolepoäng

  Såhär räknar vi ut ditt meritvärde (INT):

  Antal hp:
  <149 = 75
  150-180 = 85             
  181-200 = 95               
  ≥201 = 100

  Betyg högskolekurser (de 2 bästa betygen på Krim 1 och 2, dvs. 4 kurser bedöms):

  A = 25
  B = 22
  C = 15
  D = 7
  E = 5

  VG = 20
  G = 6

  Med reservation för ändringar.


  Observera att meritvärderingen i huvudsak görs utifrån det underlag som finns inrapporterat vid sista ansökningsdag, dvs 15 oktober 2020. Eventuella högskolepoäng/betyg som inkommer efter den 15 oktober är inte garanterade att räknas med i meritvärderingen till VT21.
   

 • Kontakt

  För frågor om innehåll och upplägg hänvisas till kursansvariga:

  Straffets sociologi: Magnus Hörnqvist
  Metod III: Robin Gålnander
  Examensarbete: Lena Roxell & Robin Gålnander

  För övriga frågor om kursen kontakta Studentexpeditionen