Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs

Kursen ger fördjupade kunskaper i metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Detta sker genom att skriva en kandidatuppsats, som är en självständigt formulerad vetenskaplig text.

Kursens mål är att ge dig vidgade och fördjupade kunskaper i antikens kultur och samhällisliv. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig speciallitteratur inom ämnet samt studera och träna metoder inom valda ämnesområden. Kursen kommer att ge dig förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt, arkeologiskt eller konsthistoriskt källmaterial som du presenterar i en kandidatuppsats.

Undervisnings- och examinationsform HT2022

Delkurs 1: Examensarbete (15 hp)

Undervisning består av seminarier och handledning på institutionen (Campusundervisning). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt. Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin & Arja Karivieri

Delkurs 2: Speciallitteratur I (9 hp)
Undervisning består av seminarier på institutionen (Campusundervisning). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt. Kursen examineras genom en muntlig redovisning och hemtentamen.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin & Arja Karivieri

Delkurs 3: Speciallitteratur II (6 hp)
Undervisning består av seminarier på institutionen (Campusundervisning). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske på institutionen. Kursen examineras genom en skriftlig uppgift samt muntlig och skriftlig granskning av en annan uppsats.
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin & Arja Karivieri

 

Kapitäl, romerska teatern i Volterra. Foto: Maria Lowe Fri
 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  Examensarbete (15 hp) ger kunskap i att skriva en kadidatuppsats i antikens kultur och samhällsliv.

  Speciallitteratur I (9 hp) behandlar metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet.

  Speciallitteratur II (6 hp) ger analystiska verktyg för att kritiskt granska vetenskapliga texter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsnigar, seminarier, handledning, muntliga gruppövningar och, i mån av resurser exkursioner.

   

  Kursmål

  Följande mål ska uppnås i kursen:

  Att kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Att identifiera olika metoder och vetenskapliga perspektiv i antikens kultur och samhällsliv och kritiskt granska dessa tillämpningar. Att u det egna examensarbetet bearbeta ett analysmaterial genom att tillämpa relevanta metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom examensarbete, recension, muntliga och skriftliga uppgifter (PM), opposition på annan students examensarbete samt deltagande i seminariediskussioner.

   

  Examinator

  Ann-Louise Schallin
  Arja Karivieri

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör