Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv - masterkurs

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete. Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete och att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undersökning enligt rådande antikvetenskaplig praxis.
  - Formulera syfte och centrala frågor i förhållande till ett relevant antikvetenskapligt problem.
  - Identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem.
  - Söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuell forskningsläge.
  - Kritiskt värdera och tolka källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet.
  - På ett självständigt sätt anknyta forskningsuppgiften till relevanta teoretiska perspektiv, kontexter eller olika tolkningsperspektiv.
  -Författa en strukturerad och språklig korrekt redovisning av den vetenskapliga undersökningen.
  - Tydligt presentera den egna undersökningens huvudresultat på engelska.
  - Försvara sitt arbete och kritiskt granska andras arbeten.
  - Förklara och utvärdera hur det egna examensarbetet bidrar till kunskapsutvecklingen.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt muntlig och skriftlig opposition på annan students examensarbete.

   

  Examinator

  Examinatorn får inte ha varit handledare för examensarbetet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Ann-Louise Schallin
  E-post: ann-louise.schallin@antiken.su.se