Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arkeologi - kandidatkurs med inriktning mot museer och kulturarv

Du får kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden.

Hällristningarna i Släbroparken, Nyköping. Foto: Anna Sörman.

Du får fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete. En längre exkursion ingår.

Undervisnings- och examinationsformer 

Undervisning och examinationer sker huvudsakligen i institutionens lokaler på Lilla Frescativägen 7.

Examination:
Problemformulering, analys och tolkning examineras genom två inlämningsuppgifter samt en examinationsuppgift.
Arkeologi och dagens samhälle examineras genom en hemtentamen.
Examensarbete examineras genom ett uppsatsarbete.

 • Kursupplägg

  Arkeologi - kandidatkurs med inriktning mot museer och kulturarv (30hp) ges varje hösttermin.

  Kandidatkursen består av tre delkurser:
  Problemformulering, analys och tolkning (7,5hp)
  Examensarbete (15hp)
  Arkeologi och dagens samhälle (7,5hp)

  Föreläsningarna äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 3, sal 334. Förutom föreläsningar ingår en fyradagarsexkusion, grupparbeten och individuell handledning.

  För att antas till kursen krävs fullgjord Arkeologi II, 30hp.

   

  Delkurser

  Arkeologi - kandidatkurs med inriktning mot museer och kulturarv, 30hp, består av tre delkurser som innehåller:

  Problemformulering, analys och tolkning: Kursen ger fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resenmang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar.

  Examensarbete: Skriver ett större individuellt examenarbete.

  Arkeologi och dagens samhälle: Kursen ger grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och arbetsmarknad.

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och sker i form av:

  För delkurs Problemformulering, analys och tolkning:
  - Föreläsningar, seminarier och exkursion.

  För delkursen Examensarbete:
  - Handledning och ventilering.

  För delkurs Arkeologi och dagens samhälle:
  - Gruppövningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:

  För delkurs Problemformulering, analys och tolkning:
  - Söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för utbildningen.
  -Beakta gällande forskningsetiska normer.

  För delkursen Examensarbete:
  - Själständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området.
  - Genomföra ett examensarbete inom den angivna tidsramen.
  Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examenarbetets syfte och resultat.

  För delkurs Arkeologi och dagens samhälle:
  -Muntligen och skriftligen redogöra för ett urval av arbestmarkandens aktörers verksamhet.

   

  Examination

  Examination på delkursen Problemformulering, analys och tolkning sker genom framläggning av eget arbete på seminarier, opposition på andra arbete, kursuppgifter samt individuell skriftlig uppgift (PM).

  Examination på delkursen Examensarbete sker via uppsatsbedömning och genom ventilering av egen uppsats och opposition på andras uppsatser.

  Examination på delkurs Arkeologi och dagens samhälle sker via kortare muntliga presentationer av gruppövningar samt en individuell skriftlig uppgift.

  Den obligatoriska närvaron (80%) måste också vara uppfylld.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

   

  Studieadministratör
  Studievägledare och studieadministratör
  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare