Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritiska perspektiv i arkeologi II

Kursen fördjupar kunskap om aktuella teoretiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskaperna och deras bidrag till kritiska reflektioner kring arkeologiska frågeställningar och ämnets roll i samtiden. Dessa perspektiv och begrepp behandlas och sätts i relation till dagens arkeologi och kulturarvsverksamhet. Kursen förmedlar verktyg för att självständigt fortsätta med engagerad och konstruktiv kritisk reflektion över arkeologins och kulturarvets roller i det omgivande samhället och i studentens framtida forskning. Endast registrering. Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i from av tematiska föreläsningar, lärarledda textseminarier och gruppövningar med handledning av lärare. All undervisning är obligatorisk.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Självständigt och kritiskt förhålla sig till avancerade teoretiska perspektiv och självständigt kunna integrera dem i arkeologiska frågeställningar.
  - Visa fördjupad kunskap om kritiska perspektivs betydelse fär arkeologi, kulturarv och kulturmiljöfrågor.
  - Kristiskt och konstruktivt analysera, problematisera och reflektera över olika teoriers perspektiv och begrepp i relation till dagsaktuella debatter inom, eller med anknytning till, arkeologi, kulturarv och kulturmiljövård.

   

  Examination

  Kursen examineras genom två muntliga och två skriftliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema ARA124 - VT 2022

 • Kontakt

  Programansvarig för Masterprogrammet, inriktning Arkeologi
  Studievägledare och studieadministratör
  Studieadministratör