Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialiserad fältkurs

Kursen är en färdighetskurs som ger fördjupade kunskaper inom ett för fältarkeologin relevant specialistområde.

Foto: Fredrik Fahlander

Specialistområden kan exempelvis vara analys av en viss typ av fyndmaterial eller anläggningar, olika typer av landskapsanalys, tekniska applikationer (GIS/3D), källmaterialhantering, tolkningsperspektiv eller pedagogiska aspekter av publika relationer.
Kursupplägget ser olika ut beroende på typ av specialistområde och görs upp individuellt i samråd med handledare. Generellt sett brukar dock kursen inledas med en inläsningsperiod baserat på det valda området där studenten redogör för tidigare forskning och drar slutsatser av detta. Därefter följer oftast ett praktiskt element där olika upplägg prövas i en fältsituation. Kursen avslutas med att resultaten utvärderas i en rapport om ca 20-30 sidor.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av handledning och fältarbete. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna visa förmåga att enskilt planera, genomföra och rapportera ett för fältarkeologin relevant specialistområde.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig vetenskaplig fältrapport.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Studievägledare och studieadministratör