Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologisk forskningshistoria och etik

Kursen behandlar de etiska överväganden som är nödvändiga när man återger tidigare forskning och positionerar denna i relation till sin egen forskning.

Titelblad till Olof Rudbeck den äldres Atlantica (1679).
Titelblad till Olof Rudbeck den äldres Atlantica (1679).

Kursen syftar till att nå kunskap om hur ett kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning går att förena med hänsyn tagen till de förutsättningar som rådde när den tidigare forskningen utfördes. Kursen uppmärksammar även hur enskilda forskningsinsatser förhåller sig till arkeologins övergripande forskningshistoria. Detta arbete och val av texter kopplas med fördel till temat för det egna examensarbetet och ger således en idéhistorisk grund att bygga vidare på.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under den första halvan av vårterminen 2023 på helfart och dagtid.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • ge exempel på etiska överväganden som är nödvändiga vid redovisning av tidigare forskning
  • tillämpa dessa överväganden i relation till ett specifikt forskningsfält
  • redogöra för hur enskilda forskningsinsatser inom det specifika forskningsfältet förhåller sig till arkeologins övergripande forskningshistoria

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig redovisning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Mats Burström, mats.burstrom@ark.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare och studieadministratör