Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi

Masterprogrammet i arkeologi inriktning Laborativ arkeologi startar med en obligatorisk introduktionskurs om 15 hp. Introduktionskursen läser du tillsammans med institutionens tre andra masterinriktningar (arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och osteoarkeologi).

Introduktionskursen är gemensam för samtliga inriktningar på Masterprogrammet i arkeologi. Kursen ger en bred kunskap om studiefälten vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur: arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi och antikens kultur och samhällsliv. Den ger även en introduktion till vad det innebär att studera på masternivå. I ett jämförande perspektiv behandlas, med särskild tonvikt lagd på teori- och metodfrågor, förhållandet mellan humaniora-naturvetenskap, arkeologi-historia, materiell kultur-text och förståelse.

Du blir per automatik antagen till introduktionskursen när du antas till masterprogrammet i arkeologi inriktning antikens kultur och samhällsliv.

Kursen ges på campus (Wallenberglaboratoriet). 

 • Kursupplägg

  I Introduktionskursen får du problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Oavsett inriktning får du fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats), samt forskarförberedande läskurser.

  Kursen består av föreläsningar hållna av lärare från institutionens olika enheter och omfattar olika typer av pedagogiska former som textseminarier, paneldiskussion, grupparbete samt studiebesök.

   

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar/seminarier, grupparbete och studiebesök. All undervisning är obligatorisk.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - redogöra för relationen mellan institutionens studiefält genom vetenskaplig och kritisk analys av tidigare forskning
  - kritiskt och självständigt identifiera aktuell kunskap om de olika inriktningarnas särart och deras aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  - redogöra för olika typer av källmaterial, metoder, förklaringsmodeller och teoretiska synsätt samt deras olika möjligheter och begränsningar
  - beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Kursen examineras genom examinationsportfölj bestående av reflekterande loggbok, en PM och ett projektarbete. Priniciperna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se