Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Problemformulering i laborativ analys

Kursen ger färdigheter i att självständigt problematisera ett arkeologiskt källmaterial utifrån laborativ analys.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi med laborativ inriktning. Endast registrering.

Undervisnings- och examinationsform

Föreläsningar och seminarier är förlagda till Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras med loggbok, PM och en laboratorierapport.

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser: Problematisering och Laboratoriearbete.

   

  Delkurser

  Delkurs 1: Problematisering ger studenten färdigheter i att självständigt problematisera ett arkeologiskt källmaterial för laborativ analys utifrån relevant arkeologisk teori, metod och problemlösning.

  Delkurs 2: Laboratoriearbete består av genomförd analys av arkeologiskt material och övning i självständig skriftlig redovisning av analysen.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier, laborationer och handledning. Seminarier och handledning är obligatoriska.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  Delkurs 1, Problematisering:

  - Formulera syfte och centrala frågor i förhållande till relevant laborativt arkeologiskt problem.
  - Söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuellt forskningsläge.
  - Kritiskt värdera och tolka källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningen.
  - På ett självständigt sätt anknyta forskningsuppgiften till relevanta perspektiv, kontexter eller olika tolkningsperspektiv.

  Delkurs 2, Laboratoriearbete:

  - Självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undersökning.
  - Identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem.
  - Författa en strukturerad och språkligt korrekt redovisning av den vetenskapliga undersökningen.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.
   

  Examination

  Delkurs 1, Problematisering examineras genom PM och reflekterande loggbok.

  Delkurs 2, Laboratoriearbete examineras genom PM och laboratorierapport.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Gunilla Eriksson
  E-post: gunilla.eriksson@arklab.su.se

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se