Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Problemformulering i laborativ analys

Kursen ger färdigheter i att självständigt problematisera ett arkeologiskt källmaterial utifrån laborativ analys.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi med laborativ inriktning. Endast registrering.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020

Kursansvarig lärare och examinator: Lena Holmquist
Föreläsningar och seminarier är förlagda till Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras med loggbok, PM och en laboratorierapprot.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser: Problematisering och Laboratoriearbete.

   

  Delkurser

  Delkurs 1: Problematisering ger studenten färdigheter i att självständigt problematisera ett arkeologiskt källmaterial för laborativ analys utifrån relevant arkeologisk teori, metod och problemlösning.

  Delkurs 2: Laboratoriearbete består av genomförd analys av arkeologiskt material och övning i självständig skriftlig redovisning av analysen.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier, laborationer och handledning. Seminarier och handledning är obligatoriska.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  Delkurs 1, Problematisering:
  -Formulera syfte ich centrala frågor i förhållandet till relevant laborativt arkeologiskt problem.
  - Söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuellt forskningsläge.
  - Kristiskt värdera och tolka källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningen.
  - På ett självständigt sätt anknyta forskningsuppgiften till relevanta perspektiv, kontexter eller olika omtolknings perspektiv.

  Delkurs 2, Laboratoriearbete:
  -Självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undesökning.
  - Identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem.
  - Författa en strukturerad och språkligt korrekt redovisning av den vetenskapliga undersökningen.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Delkurs 1, Problematisering examineras genom PM och reflekterande loggbok.

  Delkurs 2, Laboratoriearbete examineras genom PM och laboratorierapport.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare