Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad metod i tafonomi

Kursen fördjupar kunskapen om animala och humana arkeologiska skelettmaterial där studenten självständigt och i grupp tillämpar och fördjupar sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av osteoarkeologiska problemställningar, främst kopplade till tafonomi samt fältarbete och fältdokumentation. I kursen ingår fältbesök där studenterna introduceras i arbetsmomenten som är relaterade till osteoarkeologiskt fältarbete.

Kursen är obligatorisk inom Materprogrammet i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Kursen avancerad metod i tafonomi består av 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av självständigt laborativt arbete under handledning samt besök vid fältarbete. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsformer

  Kursen ges som campuskurs men med vissa moment online. Den laborativa undervisningen genomförs i Wallenberglaboratoriet, plan 1. Examineras med hemtentamen.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom osteoarkeologi samt visa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet.
  - Planera och med adekvata metoder genomföra olika typer av uppgifter inom osteoarkeologin med särskild inriktning mot tafonomi och arkeologiska skelettmaterials tillkomshistora.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.
  - Muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera osteoarkeologiska slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
  - Utifrån en fördjupad kunskap ha en god förståelse om humana och animala skelettmaterials potential i arkeologiska och kulturhistoriska sammanhang samt en fördjupad förståelse för arbete med skelettfynd i fält.
  - Självständigt och kreativt formulera och diskutera problematik som är förknippade med tafonomiska frågeställningar och fältmetodik.

  Examination

  Kursen examineras genom en analysuppgift samt skriftlig redovisning (analysrapport) utförd som ett grupparbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Jan Storå, jan.stora@ofl.su.se