Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Osteoarkeologi - masterkurs

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete. Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi. Endast registrering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av handledning och seminarier. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsformer

  Kursen ges som campuskurs med vissa moment online. Analysarbetet genomförs i Wallenberglaboratoriet, plan 1. Examineras genom examensarbete (Masteruppsats).

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  - Självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undersökning enligt rådande osteoarkeologisk vetenskaplig praxis.
  - Formulera syfte och centrala frågor i förhållande till ett relevant osteoarkeologiskt vetenskapligt problem.
  - Identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem
  - Söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuellt forskningsläge.
  - Kritiskt värdera och tolka källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet.
  - På ett självständigt sätt anknyta forskningsuppgiften till relevanta teoretiska perspektiv, kontexter eller olika tolkningsperspektiv.
  - Författa en strulturerad och språkligt korrekt redovisning av den vetenskapliga undersökningen.
  - Tydligt presentera den egna undersökningens huvudresultat.
  - Försvara sitt arbete och kritiskt granska andras arbeten.
  - Förklara och utvärdera hur det egna examensarbetet bidrar till kunskapsutvecklingen.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna arbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Examinatorn får inte ha varit handledare för examensarbetet.

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvarig lärare
  Jan Storå, jan.stora@ofl.su.se

  Anna Kjellström, anna.kjellstrom@ofl.su.se