Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Floristik

Artkunskap är allmänbildning för såväl biologer som för lärare som undervisar i biologi. Floristik är kunskapen om vilka vilda växtarter som finns i ett område, vad de heter och hur de identifieras. Under lärarledda dagsexkursioner lär du dig känna igen och artbestämma växter i deras rätta miljö.

Floristik
Foto: Ossian Rydebjörk

Den här kursen erbjuder dig att studera kärlväxter, framför allt blomväxter men också barr-, ormbunks- och lummerväxter. Under kursen får du lära dig de begrepp och morfologiska termer som krävs för att använda bestämningslitteratur samt hur du identifierar kärlväxter med bestämningsnyckel. Vi besöker flera olika biotoper under kursen och har möjlighet att studera växterna i deras rätta miljö. Du lär dig att i fält identifiera de vanligaste växterna i den mellansvenska floran, deras vetenskapliga namn, morfologi, ekologi och utbredning.

 • Kursupplägg

  Kursen inleds med en föreläsning men bedrivs i övrigt uteslutande utomhus i fält med obligatoriska exkursioner. Med kollektivtrafiken når vi nya lokaler varje dag så vi kan studera artsammansättningen för olika biotoper. Väl ute studerar vi vilda växter tillsammans och övar på att använda bestämningsnyckel. Målet är att behärska bestämningsnyckeln samt att lära sig ca 200 arter utantill och det är det vetenskapliga namnet (på latin) som gäller. Förutom kursbok behöver du en handlupp för att kunna undersöka växterna. Som avslutning på kursen får du visa att du kan namnen på våra vanligaste växter och att du kan använda bestämningsnyckeln.

  Undervisning

  I grupper om ca 10–12 studenter genomförs exkursioner ledda av en lärare/kursassistent. En del växter demonstreras av läraren men de flesta identifierar du med hjälp av bestämningsnyckel och stöd av läraren. Det är mycket utantillkunskap som ska läras in och det kommer krävas en hel del studier även på fritiden. Vi genomför exkursionerna oavsett väder så tänk på att komma rätt förberedd varje dag.

  Examination

  Examinationen är uppdelad i två delar. En tenta är i fält där dina utantillkunskaper testas dvs känna igen arter och deras vetenskapliga namn. Andra tentan är inomhus då dina färdigheter i artbestämning med bestämningsnyckel testas.

  Examinator

  Eva Larsén
  E-post: eva.larsen@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Krok & Almquist, Svensk Flora, 29:e upplagan. OBS! boken behövs redan första dagen!

  Övrig utrustning: Lupp x10 OBS! lupp behövs redan första dagen! (tips: googla på "botaniklupp" och beställ en i för dig lämplig prisklass), anteckningsmaterial för fältanteckningar, lunchmatsäck, kläder efter väder (paraply skyddar din bok). Husdjur är inte tillåtna på kursen.

 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avslutad kurs kommer du förhoppningsvis vara sugen på att lära dig ännu mer om växter! Få en större floristisk bredd genom påbyggnadskursen Kärlväxtfloristik 7.5 hp (sommarkurs) och fördjupa dig i växtsystematik genom masterkursen Växternas diversitet och evolution – ett globalt perspektiv 15 hp.

 • Kontakt