Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Städer – en hållbarhetsutmaning

Hur ska man förstå och arbeta med staden för att säkerställa stadsbornas långsiktiga välbefinnande och minska städers negativa påverkan på den globala miljön? Hur väger man samman komplexa frågor om social och miljömässig rättvisa, klimatanpassning, ekologisk integritet och gränsöverskridande flöden av resurser och information?

Studenter på kursen tar upp stadsbilder ur en låda tillsammans
Foto: Julie Goodness

Denna tvärvetenskapliga kurs kommer att utforska utmaningarna med hållbar urbanisering utifrån ett systemperspektiv som kombinerar och integrerar ekologiska, sociala och tekniska aspekter. Ett särskilt fokus ligger på stadens mindre bebyggda delar – grön och blå infrastruktur. Denna har stor potential att stödja städers anpassning till klimatförändringar – t.ex. genom att minska översvämningsrisker och mildra effekterna av värmeböljor, och samtidigt erbjuda grönskande platser för fysisk aktivitet, mental återhämtning och andra sociala syften. Kursen tar upp och diskuterar tillgång och förvaltande av natur i och utanför staden, hur man genom ett grönt fokus också kan arbeta med sociala frågor och dessutom bygga in resiliens i systemet. Avgörande för vår gemensamma framtid är en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som finns inom dessa begrepp. Vi erbjuder föreläsningar från ledande forskare på Stockholms universitet, perspektiv och reflektioner från praktiker samt gott om möjligheter att diskutera och lära av varandra och våra olika erfarenheter. Kopplingar mellan vetenskap och policy/praktik betonas under hela kursen och grundläggande teori används främst för att motivera och vägleda tillämpning. Städer - en hållbarhetsutmaning ger insikter om de stora sammanhang som formar vår värld och vänder sig till alla som är intresserade av vår samtid och dess grundläggande frågor som miljö, stadsutveckling, demokrati, klimatförändringar, samt lokal och global förändring.

 • Kursupplägg

  Kursen kommer ge dig en bättre förståelse för de många frågor stadsutveckling måste hantera och balansera samt ge dig en systemmodell som du kan använda för att koppla ihop olika frågor och se bortom det uppenbara. Du kommer att få en bättre förståelse för hur olika aktörer i olika roller kan verka för förändring och därmed göra skillnad. Du kommer att lära dig att omsätta teori i handling och få en idé om hur tvärvetenskaplig kunskap skapas och hur dess lärandeprocesser kan bedrivas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, workshops och seminarier på distans. Aktivt deltagande i alla moment utom föreläsningarna är obligatoriskt. Forskarna ger aktuella föreläsningar utifrån sina perspektiv och presenterar sin kunskap, sina tankar och erfarenheter. Här utmanar varje vecka gammal som ung, student som yrkesverksam sina världsbilder och idéer om jordens tillstånd i tvärvetenskapliga diskussioner.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande i seminarier och inlämning av en tvådelad skriftlig reflektionsuppgift.

  Examinator

  Erik Andersson

  E-mail: erik.andersson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Möt vår kursledare

  Erik Andersson är en av Sveriges ledande forskare på systemorienterad stadsmiljöforskning. Erik har lett internationell forskning i 15 år och har lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer i Stockholmsregionen. Med en bakgrund i tillämpad systemekologi, geografi och naturresursförvaltning har Erik byggt upp en tvärvetenskaplig forskningsagenda för att bättre förstå städers dynamik och därmed skapa mer hållbara och resilienta städer för en osäker framtid.

  Läs mer om Eriks forskning här.

   

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå