Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6, 30hp (1-30) - ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Det ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehållet liksom undervisningen kring arbetsformer och arbetssätt samt frågor om bedömning och betygssättning är forskningsbaserade. Ämnesdidaktik behandlas i direkt anslutning till ämnesinnehållet i samtliga delkurser.

Fokus i de fyra momenten ligger på elevers begreppsutveckling och begreppsförståelse. Centrala begrepp, modeller, metoder och teorier hämtade ur de vetenskapliga disciplinerna presenteras och kopplas till elevers lärande, begreppsförståelse och begreppsutveckling i ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

I kursen uppmärksammas hur olika arbetsformer och metodiska redskap kan användas för att organisera och gestalta ett ämnesinnehåll och därmed främja elevers lärande kring samhälleliga fenomen. Betydelsen av konkretion, variation, interaktivitet och delaktighet för elevers förståelse belyses. Verktyg som diskuteras är t.ex. case, dagböcker, arkiv, skönlitteratur, populärlitteratur modeller, rollspel och processdrama.

Om ämnet: Ämnesdidaktik

Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik ansvarar för ämnesdidaktiska kurser inom skolämnena historia, religionskunskap, filosofi och samhällsorienterande ämnen. Ett annat kunskapsområde rör estetiska lärprocesser i bild, drama och musik. Det som utmärker kunskapsbildning och lärande inom dessa traditioner är att de är såväl vetenskapligt baserade som erfarenhetsbaserade.

Våra ämnesdidaktiska kurser behandlar undervisning, kunskapsbildning, lärande och bedömning med fokus på skolämnena i grundskolan och gymnasiet. Kurserna ger dig möjlighet att bredda och/eller fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och att utveckla nya verktyg att använda i din dagliga undervisning. Förutom ämnesdidaktik så har vi också kurser som handlar om demokrati- medborgarskaps- och värdefrågor i skolan, kommunikation och konfliktförståelse samt konst- och museipedagogik. Vi vänder oss till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller till dig som arbetar med musei- och utställningsverksamhet, livslångt lärande eller annan pedagogisk verksamhet.

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.