Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6, 30hp (1-30) - ingår i Lärarlyftet

Kursen ingår i Lärarlyftet II och ges på uppdrag av Skolverket.

Det här är en kurs för dig som har behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 och vill bli behörig att undervisa i samhällsorienterande ämnen i åk 4-6.

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi, deras innehåll och gestaltning i akademin och i skolan. Ett ämnesdidaktiskt perspektiv behandlas parallellt med respektive ämnesområde.

OBS! Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du hittar blanketten via Skolverket:

Skolverkets information om Lärarlyftet II

 • Kursupplägg

  De samhällsorienterande ämnena behandlar människors levnadsvillkor, människors historia och människors sätt att tänka och tro. För att växa som människa behövs begreppsförståelse och begreppsutveckling. I de samhällsorienterande ämnena växer du tillsammans med dina elever.

  Kursen behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans år 4-6. Särskilt fokus läggs på kunskapsområden som skrivs fram i respektive ämnes kursplan för grundskolans årskurs 4-6.

  Det ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehållet liksom undervisningen kring arbetsformer och arbetssätt är forskningsbaserade. De senaste forskningsresultaten ligger till grund för undervisningen kring hur stimulerande lärandesituationer kan skapas och hur elevers lärande kan bedömas och betygssättas. Ämnesdidaktiken kommer också specifikt att lyfta fram frågor kring ledarskap i klassrummet.

  Ämnesdidaktik och frågor om bedömning och betygsättning behandlas i direkt anslutning till ämnesinnehållet och i samtliga moment som sammanfattas nedan. Fokus i de fyra momenten ligger på elevers begreppsutveckling och begreppsförståelse. Centrala begrepp, modeller, metoder och teorier hämtade ur de vetenskapliga disciplinerna presenteras och kopplas till elevers lärande, begreppsförståelse och begreppsutveckling i ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
  Det ämnesdidaktiska perspektivet fokuseras bland annat i temaundervisning kring områden som migration (invandrare då och nu, på flykt då och nu), vikingatiden (nationalkänsla, vi och dom- perspektiv, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet), minoritetsbefolkningar i Sverige, häxprocesser och kättare – människor som tänker annorlunda, människohandel – från slavhandel till trafficking.

  I kursen uppmärksammas hur olika arbetsformer och metodiska redskap kan användas för att organisera och gestalta ett ämnesinnehåll och därmed främja elevers lärande kring samhälleliga fenomen.

  Delkurser

  Kursen består av 5 delkurser.


  Delkurs 1, historia, omfattar 6,5 hp och behandlar såväl kunskaper om det för-flutna som historiska och historiedidaktiska begrepp. Kursen har fyra innehållsliga teman som utgår från Lgr 11: Forntiden och medeltiden fram till cirka 1500; Nor-den och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 till 1700; Ökat utbyte och jordbrukens omvandling, cirka 1700-1800; Hur historia används och historiska begrepp

  Delkurs 2, religionskunskap, omfattar 6,5 hp och behandlar såväl kunskaper om religioner och livsåskådningar som religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska begrepp. Delkursen har fyra innehållsliga teman som utgår från Lgr 11: Religioner och andra livsåskådningar; Religion och samhälle; Identitet och livsfrågor; Etik.

  Delkurs 3, samhällskunskap, omfattar 6,5 hp och består av tre teman. Det första temat tar upp det sociala livet i Sverige med tonvikten lagd på vilka vi är, hur vi lever tillsammans, mångfald och jämställdhet samt på sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer. I anslutning till detta behandlas också mediernas roll och källkritik. Det andra temat handlar om det politiska livet och behandlar den svenska demokratin med fokus på mänskliga rättigheter, politik och rättssamhälle. Det tredje temat tar upp det ekonomiska livet med tonvikten lagd på produktion och fördelning samt resultatet av detta i form av välfärd och fattigdom. Tonvikten kommer att ligga på grundläggande begrepp och sammanhang inom den privata och offentliga ekonomin. Parallellt med dessa tre ämnesteman löper ett ämnesdidaktiskt spår. Syftet med detta är att dels öka professionsinriktningen i kursen, men även visa på ämnets interaktiva karaktär, till exempel i form av ämnessamverkan och ämnesintegration.

  Delkurs 4, geografi, omfattar 6,5 hp och ger deltagaren en möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i geografiämnet som skolämne och som vetenskap, vilket inkluderar utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder. Centralt är kunskap om samband mellan natur, samhälle och människans levnadsvillkor i världen och Sverige över tid. Geografiska verktyg i form av exempelvis kartor, digitala (IT) verktyg som satellitbilder och GIS samt fältstudier är centrala i kursen. Förmågan att använda geografiska verktyg är viktig för att utveckla lärandesituationer som motiverar och intresserar eleven. Vidare behandlas geografiska perspektiv på frågor om hållbar utveckling och hur de kan problematiseras i samhället och skolan. De ämnesdidaktiska perspektiven integreras i undervisningen.

  Delkurs 5, projektarbete, omfattar 4 hp och består av ett avslutande syntetise-rande projekt som innebär en analys av att arbeta med närsamhället utifrån ett integrerat SO-perspektiv.

   

  Undervisning

  Kursen ges på distans med campusträffar omfattande 1-2 heldagar per månad beroende på ämne. I distansundervisningen används en digital lärplattform.


  I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta olika perspektivtagande och för att ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Arbetsformerna och arbetssätten består av: föreläsningar, seminarier, workshops, grupp- och gestaltningsövningar samt individuella muntliga och skriftliga
  presentationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig uppgift i respektive delkurs 1-4 samt genom skriftligt och muntligt presenterat projekt i delkurs 5. 

  Examinatorer VT21

  Caroline Gustavsson
  Gunilla Granath Zillén
  Özlem Erdogan

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Starttermin VT21 till och med HT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Özlem Erdogan, ozlem.erdogan@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se