Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6, 30hp (1-30) - ingår i Lärarlyftet

Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i årskurs 4-6.

Kursen behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Det ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska innehållet liksom undervisningen kring arbetsformer och arbetssätt samt frågor om bedömning och betygssättning är forskningsbaserade. Ämnesdidaktik behandlas i direkt anslutning till ämnesinnehållet i samtliga delkurser.

Fokus i de fyra momenten ligger på elevers begreppsutveckling och begreppsförståelse. Centrala begrepp, modeller, metoder och teorier hämtade ur de vetenskapliga disciplinerna presenteras och kopplas till elevers lärande, begreppsförståelse och begreppsutveckling i ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

I kursen uppmärksammas hur olika arbetsformer och metodiska redskap kan användas för att organisera och gestalta ett ämnesinnehåll och därmed främja elevers lärande kring samhälleliga fenomen. Betydelsen av konkretion, variation, interaktivitet och delaktighet för elevers förståelse belyses. Verktyg som diskuteras är till exempel case, dagböcker, arkiv, skönlitteratur, populärlitteratur modeller, rollspel och processdrama.

Kursen ges ej HT 2022.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delkurser:

  1. Delkursen i historia behandlar några huvudlinjer i den historiska utvecklingen, främst gällande svensk och nordisk historia. Tyngdpunkten ligger på tiden före industrialismen, kompletterat med några exempel från nutidshistoria. Förmågan att källkritiskt granska och analysera övas parallellt med att grundläggande kunskap i historisk metod och teori studeras.
  2. Delkursen i religionskunskap behandlar såväl kunskaper om religioner och livsåskådningar som religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska begrepp. Mångfald och den levda religionen, det vill säga hur människors handlingsmönster påverkas av religiösa frågeställningar och överväganden betonas. Etiska modeller, konflikter och sekularisering belyses och konkretiseras genom att visa hur religion och samhälle ömsesidigt påverkar varandra.
  3. Delkursen i samhällskunskap består av fyra teman. Det första temat tar upp sociala förhållanden med tonvikten lagd på samlevnadsformer, könsroller, jämställdhet och sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer. Det andra temat tar upp det svenska rättssamhället med tonvikten lagd på mänskliga rättigheter, dess ursprung och innehåll. Här behandlas också värden, normer, lagstiftning, kriminalitet och påföljder. Det tredje temat tar upp demokrati, beslutsfattande och påverkansmöjligheter, med särskilt fokus på elevdemokrati. Det fjärde temat tar upp samhällsekonomi med tonvikten lagd på privat och offentlig ekonomi.
  4. Delkursen i geografi ger deltagaren möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i geografiämnet som skolämne och som vetenskap, vilket inkluderar utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder. Centralt är kunskap om samband mellan natur, samhälle och människans levnadsvillkor i världen över tid, med särskilt fokus på svenska förhållanden.
  5. Delkursen innehåller ett avslutande syntetiserande SO-projekt vilket innebär analys av given plats utifrån ett integrerat SO-perspektiv. Exkursion och redovisning i fält ingår i projektet.

  Undervisning

  Kursen ges på distans med campusträffar omfattande 1-2 heldagar per månad beroende på ämne.

  I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta olika perspektivtagande och för att ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Arbetsformerna och arbetssätten består av: föreläsningar, seminarier, workshops, grupp- och gestaltningsövningar samt individuella muntliga och skriftliga presentationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig uppgift i respektive delkurs 1-4 samt genom skriftligt och muntligt presenterat projekt i delkurs 5.

  Examinator

  Caroline Klintborg

  Gunilla Granath Zillén

  Özlem Erdogan

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och förbättra din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Kravet på att undervisa i det ämne man vill studera är borttaget.

  Läs mer på Skolverkets webb

   

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Özlem Erdogan, ozlem.erdogan@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se