Profiles

Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 768 16
E-post caroline.gustavsson@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P321
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt namn är Caroline Gustavsson. Jag är docent i religionspedagogik och sedan 2017 verksam som lektor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet. I min forskning har jag särskilt intresserat mig för unga människors meningsskapande och religionskunskapsämnets plats i en tid av religiös förändring. Jag är också intresserad av begreppsbildning och har arbetat med förståelsen för bland annat begreppen ”livsåskådning”, ”delaktighet” och ”kallelse”. 

Undervisning

Jag undervisar i Ämnesdidaktik/religionskunskap inom ramen för KPU och inom ramen för lärarutbildningen i SO åk. 4-6. Jag är också handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå.

Forskning

Jag disputerade 2013 vid Stockholms universitet i pedagogik med den religionspedagogiska avhandlingen ”Existentiella konfigurationer. Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang.”. I studien undersöker jag hur unga vuxna mellan 19-29 år beskriver och förstår sina liv och vilka existentiella frågor som är centrala för de unga vuxna samt vilken betydelse det sociala och kulturella sammanhanget har för deras meningsskapande. Länk till avhandlingen.

Under de senaste åren har jag intresserat mig för och skrivit om hur yngre människor idag talar om tro och religion och bland annat vilken betydelse det kan få för religionskunskapsämnet i den svenska skolan. Ett intresse som bland annat skrivits fram i två antologier som gavs ut under 2015.

Jag intresserar mig också alltmer för religionskunskapsämnet i den svenska skolan och frågan huruvida ämnet kan uppfattas bidra till eller stjälpa uppväxande generationers förståelse för tro och religion. I det sammanhanget har jag bland annat skrivit om livsåskådningsbegreppet.

Under 2013 och 2015 hade jag min huvudsakliga tjänst vid Svenska kyrkans forskningsenhet där jag inom ramen för en post.dok tjänst genomförde den studie som jag redovisar i boken ”Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning” utgiven vid Artos förlag 2016. Länk till förlaget. Inom ramen för studien har körsångare i en ålder mellan 19-40 år, samt präster och kyrkomusiker i fyra olika slags församlingar i Sverige intervjuats. Studien kretsar kring frågor om innebörden av begreppet delaktighet och visar att det inte går att se ett självklart samband mellan att delta och att vara delaktig. En kort presentation av studien presenteras i artikeln ”Ett pedagogiskt perspektiv på Svenska kyrkans gudstjänst”, i Svensk kyrkotidning nr 2, 2016. Länk till artikeln

Under två år och på 25%, med start den 1 september 2017, har jag fått finansiering för att som forskare följa den prioritering på gudstjänst som man gör i Asarums pastorat i Blekinge. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att jag som forskare ska bidra till en analys av den gudstjänstprioritering man gör i Asarums pastorat. Det vetenskapsteoretiska syftet är därtill att undersöka hur olika aspekter av delaktighet utmanas, formas och förändras i gudstjänstpraktiken, under den pågående gudstjänstprioriteringen. En fråga i det sammanhanget är om församlingsbor tydligare kan identifiera sig med gudstjänsten som en följd av prioriteringsarbetet och om deras vilja till engagemang i kyrkan förändras. Länk till information om forskningsprojektet.

Sedan våren 2018 är jag följeforskare i ett projekt kring lärande och undervisning i Västerås pastorat. Det vetenskapsteoretiska syftet är att undersöka hur förståelsen för lärande och undervisning formas och förändras under arbetet med en Pastoral för undervisning.

Jag driver också, tillsammans med religionssociologen Anneli Winell, ett projekt om ”kallelsebegreppets giltighet” och vigningstjänst i en tid av religiös förändring. Studiens övergripande syfte är att undersöka och fördjupa förståelsen av hur blivande präster och pastorer idag beskriver sin kallelse, identitet och kommande uppgift inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, samt hur kan vi förstå dessa beskrivningar i en tid av religiös förändring. En studie som möjliggör spännande jämförelsemöjligheter med också annan professionsutbildning såsom lärar- och sjuksköterskeutbildning. 

Senast uppdaterad: 9 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa