Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociolingvistiska perspektiv på två- och flerspråkighet – fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge fördjupade och breddade tvärvetenskapliga kunskaper inom två- och flerspråkighetsforskning.

Den belyser etablerade och nya angreppssätt utvecklade inom områden som kritisk sociolingvistik, kvalitativ sociologi, lingvistisk antropologi och etnografi för frågor som berör politik, makt, ojämlikheter och olikheter i en globaliserande värld.

Genom ett fokus på begrepp som språkideologier, transspråkliga praktiker, repertoarer, reflexivitet, performans och indexikalitet ger kursen dig möjlighet att vidareutveckla forskningsfärdigheter i värdering och kritik av forskning samt att genomföra sociolingvistiska forskningsprojekt i mindre format.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Advanced Studies in Sociolinguistic Approaches to Bi- and Multilingualism