Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tvåspråkighet

Vill du veta hur olika psykologiska, biologiska, sociala och språkstrukturella faktorer påverkar språkinlärning och flerspråkiga talares språkanvändning? Är du nyfiken på hur utvecklingen av andraspråk liknar och skiljer sig från utvecklingen av förstaspråk? Inom ämnet tvåspråkighet kan du fördjupa dina kunskaper på individ- och samhällsnivå.

Tvåspråkighet är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter an till forskning inom lingvistik, sociologi, socialantropologi och kognitiv psykologi.

Frågorna som studeras inom ämnet spänner över ett vitt fält och innefattar studiet av bland annat andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling hos barn och vuxna, ålderseffekter vid andraspråksinlärning, tvåspråkighet och minne, kommunikation och språklig mångfald, svenska som andraspråk, multietniskt ungdomsspråk, attityder till språk, tvåspråkig utbildning, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkideologi, språkpolitik och transnationell flerspråkighet.

Många utbildningar kan med fördel kompletteras med kurser i ämnet tvåspråkighet, till exempel utbildning till jurist, psykolog, beteendevetare, polis, lärare och personalvetare. Vi ger främst kurser på avancerad nivå men även en del kurser på grundnivå.


Arbetsmarknad och karriär

I dagens flerspråkiga och mångkulturella samhälle är kunskaper om två- och flerspråkighet värdefulla inom de flesta av arbetsmarknadens sektorer, inklusive myndigheter och organisationer av olika slag, skolor och företag, i synnerhet för befattningar som rör rekrytering, förvaltning och personaladministration.


Utbildningar inom ämnet

Examen


Forskning inom ämnet

Forskning i tvåspråkighet omfattar språkstrukturella, psykolingvistiska, sociolingvistiska och skol- och undervisningsrelaterade aspekter av språkinlärning och flerspråkighet, exempelvis:

  • andraspråksinlärning och svenska som andraspråk
  • minoritetsspråk, språkpolitik och språkideologi
  • förstaspråksattrition och -reaktivering
  • transnationell flerspråkighet och migration
  • tvåspråkig utveckling, tvåspråkig utbildning och andraspråksundervisning