Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens första termin för dig som har svenska som andraspråk som förstaämne. Kursen ges den fjärde terminen för dig har sva som andraämne. Kursen ger grundläggande kunskaper i ämnet med relevans för arbete i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Kursen utgör den första terminens studier i ämnet svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet ochger breda grundläggande kunskaper i ämnet, som sedan fördjupas under kommande terminer. Samtliga kurser inom ämnet svenska som andraspråk är vetenskapligt förankrade och innehåller didaktiska inslag. Under kurserna diskuteras kontinuerligt de forskningsteoretiska bidragens relevans för lärarprofessionen.

Första terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fyra delkurser:

 1. Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
 2. Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
 3. Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
 4. Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp

  Delkursen ger grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv,vilket inbegriper frågor om globalisering, språkideologier, språk och makt, sociolingvistiska repertoarer ochspråkpolitik. Vidare belyses frågor om språklig variation utifrån ålder, kön, klass, etnicitet och geografisk och språklig bakgrund. Delkursen ger också en orientering om och en kritisk diskussion av flerspråkighet och utbildning i ett globalt perspektiv. Dessutom diskuteras möjliga organisations- och utbildningsformer i Sverige i förhållande till gällande styrdokument och praxis.

  Delkurs 2: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

  Delkursen ger grundläggande kunskaper om svenskans grammatiska struktur (morfologi, syntax, semantikoch lexikon) ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som brukar innebära en utmaning för inlärare av svenska som andraspråk.

  Delkurs 3: Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att studenten får grundläggande kunskaper om svenskans fonetiska och fonologiska struktur ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som brukar innebära en utmaning för inlärare av svenska som andraspråk. Studenterna fördjupar sina kunskaper om svenskans fonetiska och fonologiska struktur genom att analysera autentiskt material från olika kategorier av andraspråksinlärare, i synnerhet genom brytningsanalyser och kontrastiva, språkjämförande analyser. Dessutom belyses förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv.

  Delkurs 4: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om tvåspråkig utveckling och andraspråksinlärning under olika betingelser hos barn och vuxna. Under kursen introduceras centrala teorier, frågeställningar ochmetoder inom ämnesområdet. Exempel ges på variation i språkinlärning och språkanvändning till följd av olika inre och yttre faktorers inverkan och beroende av vilken modalitet som fokuseras. Dessutom diskuteras andraspråksforskningens relevans för utformningen av undervisning i svenska som andraspråk.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och grupparbete.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och en muntlig gruppuppgift.

  Delkurs 2 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen.

  Delkurs 3 examineras genom salstentamen och en skriftlig individuell analysuppgift.

  Delkurs 4 examineras genom individuell hemtentamen.

  CTL101 Betygskriterier VT 2021 (164 Kb)

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (478 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-23 CTL101 Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)