Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

Kursen vänder sig till dig som läser svenska som andraspråk som ditt första ämne inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Under den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk erbjuds två delkurser som ger en fördjupning av det ämnesteoretiska innehåll som har introducerats under föregående ämnesterminer och dessutom introduceras två litteraturvetenskapliga kurser.

Kursen består av fyra delkurser:

 1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp
 2. Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, 7,5 hp
 3. Litteraturvetenskapens grunder, 7,5 hp
 4. Ungdomslitteratur och ungdomsskildring, 7,5 hp
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, 7,5 hp

  Delkursen behandlar centrala frågeställningar, teorier och metoder i andraspråksforskningen, med tonvikt på psykolingvistiskt orienterad forskning. Under delkursen studeras faktorer som spelar roll i förståelse, produktion och tillägnande av ett andraspråk. Vidare ger kursen kunskap om grundläggande eliciteringstekniker och experimentella undersökningsmetoder, som tränas genom exempel och praktiska övningar. Dessutom introduceras en rad forskningsartiklar som läses och granskas kritiskt med avseende på studiernas frågeställningar, metodologiska överväganden, resultat, implikationer samt relevans för skolans praktik.

  Delkurs 2. Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, 7,5 hp

  Delkursen behandlar ett brett spektrum av sociolingvistiskt orienterad forskning om flerspråkighet, vilket inbegriper studier om språkideologier och attityder till språk och språkanvändning, språklig variation i flerspråkig kontext, språkanvändning, interaktion och identitetspraktiker i flerspråkiga utbildningskontexter och förutsättningarna för och effekterna av flerspråkiga talares deltagande i olika undervisningsformer. Kursen syftar till att fördjupa de kunskaper som har introducerats under föregående ämnesterminer. Studenterna läser, presenterar, diskuterar och granskar kritiskt forskningsartiklar och avhandlingstexter. Gemensamt förs en diskussion om forskningens problemställningar, metodologiska val, resultat och implikationer samt forskningens relevans for skolans praktik.

  Delkurs 3. Litteraturvetenskapens grunder, 7,5 hp

  Delkursen presenterar på ett grundläggande sätt centrala begrepp, frågeställningar och metoder inom litteraturvetenskapen. Delkursen behandlar bland annat litteraturvetenskapens mål och syfte, det litterära textbegreppet samt olika termer (som genre, epok och kanon). Olika analysmodeller introduceras, och med utgångspunkt i skönlitterära texter (dikter, dramer och noveller/romaner) presenteras hur man i praktiken kan analysera och tolka litterära texter.

  Delkurs 4. Ungdomslitteratur och ungdomsskildring, 7,5 hp

  Delkursen behandlar ungdomslitteratur ur ett historiskt, socialt och estetiskt perspektiv. Ungdomslitteraturens utmärkande genrer, teman och motiv presenteras och analyseras med utgångspunkt i skönlitterära texter. Delkursen diskuterar hur ungdomslitteratur definieras samt frågor om genus och läsning och ungdomslitteraturens förhållande till en didaktisk tradition. Därtill behandlas texterna i samverkan med andra narrativa medier som utgör en central del av ungdomars textvärldar, såsom bild, musik, film och dataspel.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. På samtliga delkurser krävs obligatorisk närvaropå minst 60 % av undervisningen.

  Examination

  Delkurs 1, Psykolingvistiska teorier och metoder i andraspråksforskning, examineras genom muntlig redovisning (enskilt eller i grupp) och skriftlig individuell hemtentamen.

  Delkurs 2, Sociolingvistisk forskning om flerspråkighet, examineras genom muntlig redovisning (enskilt elleri grupp) och skriftlig individuell hemtentamen.

  Delkurs 3, Litteraturvetenskapens grunder, examineras genom skriftlig individuell hemtentamen.

  Delkurs 4, Ungdomslitteratur och ungdomsskildring, examineras genom skriftlig individuell hemtentamen.

  CTL300 Betygskriterier Vt-20 (142 Kb)

  Examinator

  Susan Sayehli

  Linus Salö

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-21 CTL300 Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »