Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Läroplansteori, betyg och bedömning

I kursen behandlas läroplansteoretiska perspektiv på kunskap, bedömning och betygsättning. Fokus läggs på relationen mellan undervisning - lärande och bedömning inom skolans styrdokument samt vanliga felkällor i bedömning. Bedömningstraditioner inom olika kunskapsområden och skolformer diskuteras och redskap för formativ bedömning, dokumentationsmodeller och examinationsformer praktiseras.

Kursens innehåll:

 • Läroplansteoretiska perspektiv på kunskap, bedömning och betygsättning.
 • Relationen undervisning – lärande – bedömning inom skolans styrdokument.
 • Bedömningstraditioner inom olika kunskapsområden/skolformer.
 • Redskap och strategier för formativ och summativ bedömning.
 • Dokumentationsmodeller och examinationsformer.
 • Vanliga felkällor i bedömning.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och arbete i grupp.

  Examination

   

  Kunskapskontroll och examination
  a) Kursen examineras genom en individuell examination.
  b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt
  c) För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E.
  d) Studenter som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
  e) Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
  f) Student som erhållit betyget Fx vid examination får komplettera befintlig examination i enlighet med
  tidsangivelse i studiehandledning för kursen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart på kursens hemsida.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Larissa Mickwitz

  Kursansvarig administratör: Lotta Engcrantz