Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Didaktik 1 - Skolans kunskapsuppdrag - kurs inom VAL projektet

Kursen syftar till att åskådliggöra skolans kunskapsuppdrag i relation till skolans styrning och skolpraktikens villkor. I kursen ges en introduktion till läroplansteori och didaktikens frågor och begrepp. Fokus riktas mot skolans formulerade och realiserade uppdrag med särskild betoning på vad som i dessa räknas som giltig och eftersträvansvärd kunskap. Centralt i kursen är utövandet av lärarprofessionen i mötet mellan styrning och praktik. Samläser med UDG05L.