Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomisk historia II

Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land.

Kursen ger fördjupade perspektiv på ekonomisk historia, genom att diskutera hur olika teoretiska angreppssätt kan användas för att fånga in stora linjer när det gäller ekonomisk och social omvandling. Kursen ger också fördjupade kunskaper om teori och metod inom ämnet ekonomisk historia, tillämpning av kvalitativa och kvantitativa metoder, samt träning i hur man planerar och genomför ett kortare skriftligt vetenskapligt arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser:

  Delkurs 1. Stora omvandlingar – perspektiv på ekonomi, 7,5 hp
  Kursen ger prov på breda angreppssätt som används för att fånga in stora linjer i den ekonomiska och sociala omvandlingen på lång sikt. Inom kursen behandlas institutionell teori och makrosociologi och dessa perspektivs möjlighet att förklara välstånd och långsiktig ekonomisk omvandling. Kursen behandlar också
  vilken roll idéer spelar för den ekonomiska omvandlingen, välfärdsstatens expansion och tillbakagång, samt vilka krafter som påverkat statsbildningsprocessen i Europa.

  Delkurs 2. Kvalitativa metoder för ekonomhistoriker, 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om kvalitativa metoder för att genomföra ett begränsat vetenskapligt arbete inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet, samt om metoder för att samla
  in information från arkiv och andra källor, och systematisera och bearbeta informationen. Fokus läggs på källkritik, textanalys, biografisk metod, oral history och diskursanalys, samt hur dessa tillämpas i ekonomiskhistorisk forskning.

  Delkurs 3. Kvantitativa metoder för ekonomhistoriker, 7,5 hp
  Delkursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om hur kvantitativa metoder och modeller tillämpas inom det ekonomiskhistoriska ämnesområdet och hur historisk statistik kan rekonstrueras från
  primärt källmaterial. Fokus läggs på deskriptiv statistik, indexkonstruktioner, modeller, korrelation, enkel regression och multipel regression. Kursen ger även en introduktion till datorprogram.

  Delkurs 4. Självständigt arbete i ekonomisk historia, 7,5 hp
  Delkursen utgör en träning i att genomföra ett kortare vetenskapligt arbete. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport samt presenteras muntligt och visuellt vid ett seminarium.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar. Deltagande i moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle per moment kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift.

  Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter och muntliga individuella redovisningar samt individuella skriftliga och/eller visuella slutuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt