Stockholms universitet

Ekonomisk historia

Varför är vissa länder rika och andra fattiga? När utlöser ojämlikhet sociala konflikter? Hur uppstår finanskriser? Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Med ett historiskt perspektiv kan dessa frågor få fördjupade svar.

Ämnesbeskrivning

Inom ekonomisk historia studeras därför produktion, fördelning och konsumtion, samt deras sociala och institutionella förutsättningar i det förflutna. Här undersöks exempelvis företagandets villkor, kvinnors och mäns arbete, ändrade konsumtionsvanor, välfärdsstatens grundvalar, det ekonomiska tänkandets historia, globaliseringens effekter på låglöneländer och tillväxtens konsekvenser för klimatet.

Ämnet ger unika möjligheter att förstå dagens stora samhällsfrågor genom att sätta in dem i ett längre tidsperspektiv.

Arbetsmarknad och karriär

Utbildningen förbereder studenten för kvalificerade tjänster inom privat och offentlig sektor, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer. Utbildningen kombinerar färdigheter i ekonomisk analys, arkivarbete, statistisk analys och källkritik. Kunskaperna har relevans för yrkesgrupper som utredare, informatörer, lärare, ekonomer och journalister.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i ekonomisk historia kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i ekonomisk historia läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Inom ekonomisk historia studerar vi på vår institution olika aspekter av ekonomisk tillväxt, monetära och finansiella förhållanden, arbete, reproduktion, genusarbetsdelning och användning av naturresurser under skilda tidsepoker. Här finns forskare som arbetar med begrepps- eller diskursanalys, men också forskare som arbetar med avancerade ekonometriska analyser.

Utmärkande för institutionen är det långa tidsperspektivet, med fokus på att rekonstruera historisk statistik från medeltiden till i dag. Vi är den enda institutionen i landet som har en omfattande ekonomisk-historisk forskning på medeltida material.