Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomisk historia III

Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land.

Kursen behandlar samspelet mellan forskningsfrågor, teorier, metoder och källmaterial i samhällsvetenskaplig och historisk forskning. Detta görs dels på ett generellt plan genom litteratur som behandlar centrala ekonomisk-historiska spörsmål och i det egna uppsatsskrivandet, dels i det egna uppsatsskrivandet. Här används tämligen avancerade grepp för ekonomisk- och socialhistorisk analys för att belysa samspelet mellan teorier, metoder och källmaterial.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser:

  Delkurs 1. Teori och metod, 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge en fördjupad förmåga i att formulera och lösa ett forskningsproblem, både vad gäller val av teori, metod och undersökningsdesign. Val av teori och metod liksom undersökningars upplägg diskuteras också mot bakgrund av speciella problem relaterade till historiska och internationella
  undersökningar.

  Delkurs 2. Litteraturkurs, 7,5 hp
  Kursen presenterar olika valbara tematiska fördjupningar av ekonomisk historia och består i hög grad av självstudier. Efter att ha valt ett tema studerar och analyserar studenten litteraturen på egen hand. Teorier, metoder, källmaterial och forskningsresultat i de valda böckerna skall jämföras, analyseras och presenteras
  skriftligt i en rapport. Rapporten presenteras även muntligt.

  Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp
  Kursen behandlar tekniken att skriva och försvara en vetenskaplig uppsats. Grundläggande byggstenar i forskningsprocessen behandlas: hur man väljer teorier, metoder och källmaterial som är lämpliga i relation till det vetenskapliga problem som skall lösas. Kursen går även igenom hur man presenterar och försvarar den egna uppsatsen samt hur man på ett konstruktivt sätt opponerar på andras uppsatser.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, metodövningar och individuell handledning. Deltagande i moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid två undervisningstillfällen per moment kan
  kompenseras genom två kompletteringsuppgifter. Vid fler frånvarotillfällen måste kursen gås om. Student som påbörjat examensarbetet har rätt till sammanlagt 5 timmar handledartid. Vid särskilda omständigheter har studenten rätt att byta handledare. Begäran om detta, med motivering, ska ställas till institutionsstyrelsen.

  Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter, muntliga individuella redovisningar, skriftliga individuella slutuppgifter samt ventilering av egen uppsats och opposition på en medstudents uppsats.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt