Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsdesign

Kursen ger studenterna fördjupade kunskaper och insikter i planering för och utformning av samhällsvetenskapliga forskningsprojekt.

Kursen utvecklar därigenom studenternas kritiska förhållningssätt till vetenskap och forskning, samt kunskap om och förmågor att bland annat formulera forskningsproblem och forskningsfrågor, planera för insamling och analys av material/data, operationalisera och avgränsa, samt motivera olika val i forskningsdesignen. Kursen utvecklar även studenternas förståelse för hur de olika delarna i en forskningsdesign – tidigare forskning, forskningsproblem, teori, metod och material – hänger ihop samt hur forskningsdesign relaterar till vetenskapsteoretiska grundantaganden.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro. All undervisning sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminariediskussioner, samt genom skriftliga uppgifter och peer-review-uppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt