Stockholms universitet logo, länk till startsida

Internationella relationer

Ämnet ger dig fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet vuxit fram och fungerar i dag. Lär dig använda vetenskapliga verktyg för att analysera internationellt samarbete, säkerhet, internationell politisk ekonomi och global styrning.

Ämnesbeskrivning

Internationella relationer vid Stockholms universitet har tre inriktningar som genomsyrar både undervisning och forskning: internationell säkerhet, internationella institutioner och internationell politisk ekonomi. Alla inriktningar fokuserar på makt, strukturer och organiseringen av gränsöverskridande relationer.

Studiet av internationell säkerhet fokuserar på historiska, sociala och politiska processer i strävan mot fred och stabilitet. Detta inkluderar studiet av traditionella och ”nya” typer av säkerhetshot såväl som hur säkerhet förstås och tolkas.

Forskning om internationella institutioner omfattar dynamiken i den globala styrningen (governance) såsom strukturer, orsaker och konsekvenser av dagens komplexa nätverk av internationella institutioner. 

Inom internationell politisk ekonomi studeras fördelningen av finansiella och ekonomiska resurser i det internationella systemet. Inriktningen inrymmer forskning om gränsöverskridande utmaningar, resursflöden, internationella ekonomiska och monetära institutioner, strukturella förändringar och en kritisk granskning av den globala politiska ekonomin. 

Samtliga inriktningar genomsyras av några av vår samtids mest centrala undervisnings- och forskningsfrågor. Dessa inkluderar globaliseringens konsekvenser, utvecklingsfrågor, strukturell ojämlikhet, krig och konflikt, globala risker och kriser, resursutarmning och klimatförändring. Institutionens IR-forskare är mycket aktiva i nationella och internationella nätverk, stora samarbetsprojekt inom forskning, professionella organisationer och publicerar sig regelbundet i ansedda internationella tidskrifter och förlag.

 

Arbetsmarknad och karriär

Internationella relationer passar väl för dig som vill arbeta internationellt eller med internationella frågor! Våra tidigare studenter arbetar blad annat på ambassader, internationella organisationer, statliga myndigheter, ideella organisationer, NGOs, inom näringslivet eller har fortsatt med högre studier. 

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i internationella relationer kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållbar utveckling.

Vår snabbt expanderande forskningsmiljö har ambitionen att skapa förutsättningar för forskning som både rymmer breda satsningar och mer specialiserade studier.