Stockholms universitet logo, länk till startsida

Genusvetenskap

Är du intresserad av vad genus betyder för hur samhället organiseras? Vill du veta mer om hur olika maktrelationer upprätthålls och förändras? I så fall ska du läsa genusvetenskap! Som genusstudent får du lära dig hur genus skapas, förändras och påverkar maktfördelningen i kultur och samhälle.

Genusvetenskap skyltar Image by 帅 郭 from Pixabay

Ämnesbeskrivning

Genus är en ofrånkomlig del av såväl kultur och samhällsstruktur som människors personliga relationer och identiteter. Relationer som involverar kön och genus förändras över tid och ser olika ut i olika grupper och samhällen. Du som väljer att läsa genusvetenskap får en utbildning med hög pedagogisk nivå där du ges stora möjligheter att utveckla ditt akademiska skrivande.

Under utbildningens gång får du bland annat lära dig att analysera politik, lagstiftning, kultur och media. Eftersom ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär och spänner över flera discipliner får du även lära dig metoder och teorier från många olika ämnesområden, både kvalitativa, som exempelvis innehållsanalys, intervjustudier, enkäter, och kvantitativa, som statistikanalys.

Du får också lära dig att granska andra faktorer som är viktiga för att förstå kopplingen mellan kön och makt, till exempel klass, sexualitet, etnicitet och ålder.

Du kan läsa genusvetenskap från grundnivå, där du introduceras till ämnet och till det akademiska sammanhanget genom undervisning i smågrupper och ända fram till forskarstudiernas doktorsavhandling. Genusvetenskap är ett brett ämne som ger möjlighet till fördjupning inom vitt skilda områden, allt ifrån läsning av romancelitteratur till frågor om kvinnors fackliga kamp i Sydafrika.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i genusvetenskap ger användbara och efterfrågade kunskaper inom en rad områden på arbetsmarknaden. De är till nytta inom yrken som rör jämställdhet, kvinnors och mäns villkor, lhbtqia+-frågor eller normkritiska perspektiv.

Kunskaper i ämnet är också värdefulla inom yrken som kräver kompetens att analysera, kritiskt granska och tillgodogöra sig information ur ett större material.

Genusvetenskap är användbart inom allt ifrån att arbeta i organisationer av olika slag, med personalfrågor såväl som övergripande organisatoriska sammanhang, till undervisning på alla nivåer, och inom yrken som har med tillgodogörande och behandling av information att göra, liksom i juridiska sammanhang.

I och med bredden och den ämnesöverskridande karaktären är kunskaper i genusvetenskap en tillgång inom de flesta yrken.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i genusvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i genusvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogramt som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning inom genusvetenskap vid SU omfattar ett brett fält, som inryms under rubriken genusvetenskapliga kulturstudier, där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Genusvetenskapen som forskningsområde inrymmer forskare från flera discipliner med olika teoretiska och metodologiska bakgrunder. Vid ämnet genusvetenskap vid Stockholms universitet finns både mer textanalytiska och etnografiskt baserade metoder och inriktningar representerade.

Exempelvis studeras maskulinitet och dödlighet i krig, monarkins betydelse som genusmarkerad nationell symbol, det görs etnografiskt inriktade studier om genusvetenskapens internationella ställning i ett hårdnande politiskt omvärldsklimat och fältstudiebaserade undersökningar om facklig motståndskamp i Sydafrika, liksom innehållsanalytiska läsningar av såväl hiphoptexter som historisk litteratur och vampyrromaner.

Läs mer om forskning i genusvetenskap på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap