Stockholms universitet

Specialpedagogik

Vill du utveckla din pedagogiska förmåga och skapa villkor för delaktighet och lärande för alla? Specialpedagogiken handlar om förutsättningar för delaktighet och lärande ur ett samhälls- och organisationsperspektiv och ur ett grupp- och individperspektiv.

Ämnesbeskrivning

Med en utbildning i specialpedagogik utvecklar du din förmåga att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Du ges möjlighet att utveckla din kunnighet i att skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Utbildningen, som vilar på forskning med bred tvärvetenskaplig grund, sker mot bakgrund av aktuell utbildningspolitik, individers sociala situation, olika funktionsnedsättningar, mångfald och genus.

I våra kurser och program får du redskap att analysera barns och ungdomars risksituationer och hur du och andra kan förhindra att sådana situationer uppstår. De fristående kurserna och programmen vänder sig till alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor.

Speciallärarprogrammet riktar sig till dig som är lärare eller förskollärare och som vill fördjupa och spetsa din pedagogiska och didaktiska kompetens. Fokus i utbildningen är arbete med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Utbildningen ges inom olika specialiseringar.

Specialpedagogprogrammet riktar sig till sig som är lärare eller förskollärare och som vill arbeta med utveckling och specialpedagogiska frågor. Fokus i utbildningen är arbete tillsammans med kollegiet och ledning för utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Arbetsmarknad och karriär

Det finns en stor efterfrågan på personer med specialpedagogisk utbildning och kunskap.Med specialpedagogisk kompetens kan du till exempel arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Du kan även arbeta med frågor som rör social rättvisa och likvärdighetsproblematik inom pedagogisk, social- och specialpedagogisk verksamhet.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Vid Specialpedagogiska institutionen har vi, som enda universitet i Sverige, en forskarutbildning i Specialpedagogik. Utbildningen speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär, där 90 högskolepoäng består av kurser och 150 högskolepoäng består av forskning för avhandlingen. Sedan 2018 har vi även en forskarskola har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren.

Examen

För att få en masterexamen i specialpedagogik läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Läs mer om forskning vid Specialpedagogiska institutionen