Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska III inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, spanska som förstaämne

Kursen utgör den tredje terminens studier i ämnet spanska på ämneslärarprogrammet och innehåller för yrket relevanta kunskapsområden. Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer. Detta moment går igen i samtliga delkurser. Litteraturstudierna är inriktade både på litterär analys och verkens betydelse i ett kulturellt och historiskt sammanhang. I kursen ingår lingvistik med tonvikt på pragmatik och diskursanalys. Vidare ingår en fördjupning av olika teorier om andraspråksinlärning och dess tillämpningar i det mångkulturella klassrummet.