Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grunder inom företagsekonomi II, styrning och strategi

Företagsekonomi Styrning och Strategi är en grundkurs inom ämnet företagsekonomi. Kunskaper i företagsekonomi (FEK) är alltid relevanta i dagens arbetsliv. Kursens övergripande syfte är att utveckla och fördjupa studentens kunskap för företagsekonomiska begrepp, modeller och teorier och hur ämnets olika delområden är relaterade till varandra

Kursen behandlar ytterligare fördjupning i resonemang kring begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomins fyra delområden; management, marknadsföring, finansiering och redovisning. Resonemangen fokuserar på hur företag och organisationer kan styra sina verksamheter utifrån strategiska överväganden.

Dina kunskaper från grundkursen och de perspektiv och fördjupningar
som denna fortsättningskurs erbjuder behandlas i två inlämningsgruppuppgifter och ett case där du tillämpar kunskaperna och presenterar dessa i skriftlig form.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska.

  Undervisning

  Kursen genomförs i form av distanskurs och är helt nätbaserad. Undervisningsmaterial är tillgängligt på DSV:swebbaserade undervisningsplattform iLearn, i form av filminspelade föreläsningar, diskussioner och instruktioner samt i textuell form som presentationer.

  Materialet introducerar, beskriver och förklarar grundläggande begrepp, principer, regler och metoder inom ämnesområdet.

  Föreläsningsfilmerna ger vägledning inför inläsning av litteraturen.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Sluttentamen (individuell skriftlig salstentamen)
  2. Case-uppgift
  3. Inlämningsuppgift ORG II-MF II
  4. Inlämningsuppgift ES-FIN II

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Här hittar du inom kort kurslitteraturen för kursen

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvar: Pontus Hedlin