Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsanalys

Kursens övergripande syfte är att du som student ska kunna syntetisera redovisnings- och finansieringsinformation om ett företag och översätta informationen till en företagsanalys samt föreslå strategiska handlingsalternativ samt utveckla förmågan att presentera analysen för tredje part.

Kursen behandlar följande:

 • Internationella redovisningsprinciper och deras betydelse för företagsanalysen
 • Olika teoretiska synsätt och deras påverkan på värderingen
 • Användning av kvalificerade nyckeltal för att analysera resultat, finansiell ställning och kassaflöden
 • Genomförande av strategisk, redovisning- och finansiell analys samt upprättandet av pro-forma resultat- och balansräkningar och omformningen av dessa till olika värderingsmodeller
 • Kritisk reflektion avseende redovisning och företagsanalys.
 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS). Undervisningsspråk är engelska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Individuellt skriftlig tentamen.
  2. Seminarieuppgifter.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i alla examinationsmoment.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Olga Golubeva