Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Produktions- och verksamhetsstrategi

Kursens övergripande syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i verksamhetsutveckling och styrning i olika branscher på avancerad nivå. De tränas i att analysera verksamheter, identifiera problem och komma med förslag på lösningar.

Kursen vänder sig till studenter som i sina framtida karriärer vill arbeta med verksamhetsutveckling och styrning i såväl privat som offentlig sektor i varu- och tjänsteproducerande verksamhet i Sverige ellerinternationellt. Fokus i kursen ligger på hur man identifierar, utvecklar och leder processer i verksamhet som skapar värde för kunder. Kursen behandlar bl a produktionens strategiska betydelse, prestationsmätning, kapacitetsstrategier, lagerstyrning, ledning av försörjningskedjor, outsourcing, lean, värdebaserad vård, kvalitetsledning och ständiga förbättringar.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
  2. Seminarieuppgift 1.
  3. Seminarieuppgift 2.
  4. Seminarieuppgift 3.
  5. Seminarieuppgift 4.

  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål och behöver därmed delta i examinationsmoment 1 samt i minst ett av övriga examinationsmomenten.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Mandar Dabhilkar