Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ledarskap och management i organisationer

Kursen fokuserar på centrala koncept och teorier inom ledarskap, organisationspolitik, ledarnas arbetsetik, och den sociala och kulturella kontexten av ledarskap och management.

Kursen är på avancerad nivå i ämnet ledarskap och management. Den huvudsakliga intentionen är att förbättra studenternas förmåga att förstå och kritisk utvärdera ledarskapets praxis. Studenterna kommer att undersöka tema som utveckling av ledarskapsteorier, beteendemönster i ledarskapets praxis, organisatoriska relevansen av ledarskapsforskning, ledarskapets etiska dilemma, och koncept som karisma, autentiskhet och auktoritet.

Kursens övergripande syfte är att utveckla den studerandes förmåga att förstå och kritiskt analysera organisationers ledarskap och management. Studieobjektet är komplext, delvis omstritt, och kommer därför att analyseras utifrån olika frågeställningar och teoretiska perspektiv.

 

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Grupparbeten.
  2. Individuell uppsats.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Nick Butler