Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Innovation och kunskapsförvaltning

Innovation och kunskapshantering inom marknadsföringsämnet innebär att hantering och skapande av kunskap leder till nya produkter, tjänster, processer, teknik eller idéer som accepteras av marknaden, regeringar eller samhället i stort.

Forskning om innovationer inom marknadsföringsämnet har den senaste
tiden sett ett skifte, från det traditionellt vertikalt integrerade sättet att hantera innovation till att studera innovation och kunskapshantering som sker tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter eller nätverkspartners. Studenterna kommer att diskutera dessa olika samtida teorier och begrepp, då de innebär nya utmaningar inte bara för forskningen utan även för företags marknadsavdelning samt för hela organisationer. Kursen kommer kritiskt granska och analysera innovation från ett marknadsföringsperspektiv
för att förstå innovationsprocessen, de sammanhang där innovationer uppstår samt olika marknadsföringsinsatser för att hantera innovation.

Kursens övergripande syfte är att underlätta studentens utveckling av en djupare förståelse för både grundläggande och samtida tillvägagångssätt för innovation och kunskapshantering inom marknadsföring. Denna förståelse bör utgöra en resursbas som studenten kan dra på när denne hanterar strategiska eller taktiska marknadsföringsscenarier i en komplex miljö.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är Engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Aktivt seminariedeltagande inklusive presentationer.
  2. Skriftlig och muntlig case presentation.
  3. Individuell avslutande skriftligt examinationsmoment.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Martin Johanson