Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marknadsföringsteori

Kursens övergripande syfte är att utveckla den studerandes kunskaper om teorier inom marknadsföring.

Kursen fokuserar på centrala teorier inom marknadsföring. Kursen har en teoretisk snarare än en beskrivande och normativ karaktär. Snarare än att föreslå hur marknadsföring går till, och bör gå till, i praktiken, fokuserar kursen på klassiska och moderna teorier inom marknadsföring och marknadsföring som en vetenskap.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier, samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras löpande genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.
  Observera att samtliga kursaktiviteter så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och delexaminationer genomförs på engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Personlig dagbok.
  2. Aktivt deltagande och närvaro.
  3. Kamratbedömning av dagboksutkast.
  4. Muntlig presentation.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Course coordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Head of course: Rana Mostaghel