Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matens filosofi

  • 7,5 hp

Kursen behandlar matens filosofi och har för avsikt att ge dess deltagare en bättre förståelse för livsmedelssystemet och dess enorma betydelse för oss individer och för världen i stort. Kursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna uppfattningar om mat och ställer frågor kring deras matval, och introducerar därefter nya idéer om och värden knutna till mat. En avsikt med kursen är att utvidga och förändra deltagarnas syn på mat, livsmedelssystemet och den värld vi lever i. Under kursen kommer vi att diskutera frågeställningar kring hållbarhet och klimat, djurs moraliska status, politiska och moraliska aspekter på GMO, svält, vår plikt gentemot fattiga, mänskliga rättigheter, genus, personlig identitet, samt vilken roll mat spelar i det goda livet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.