Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkfilosofi I

Kursen presenterar grunderna för den samtida analytiska språkfilosofin. Den behandlar den grundläggande distinktionen mellan intension och extension, Freges besläktade distinktion mellan mening och referens, distinktionen mellan analytiskt och syntetiskt sanna satser, idén att sanningsvillkor utgör en del av en sats mening, samt kompositionalitetsprincipen.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Mot bakgrund av Frege och Russells klassiska teorier om olika typer av språkliga uttrycks semantiska egenskaper, introduceras Kripkes teori om namn och rigida designatorer. Vi behandlar problem kring semantiken för modala utsagor, med möjlig världs-semantik som ett viktigt verktyg för att klargöra dessa och andra semantiska svårigheter, t ex Kaplans teori om kontextberoende, Grices teori om implikaturer och Searles talaktsteori. Till sist diskuteras mer generella språkfilosofiska teorier, som på ett eller annat sätt försöker analysera begreppet språklig mening, såsom Grice’s, Lewis’ och Davidsons teorier.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Lärare: Peter Pagin

  Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, men vissa inslag av gruppdiskussioner i samband med föreläsningarna kan förekomma.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren om kursplanens krav på minst 70% närvaro på denna kurs är i kraft eller ifall det upphävs.

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  Föreläsningar och övningar på denna kurs genomförs digitalt, på onlineplattformen Zoom.

  Kravet på 70%s obligatorisk närvaro är inte i kraft under denna termin, på grund av de speciella förhållandena vi måste anpassa oss till.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom hemuppgifter och en avslutande salskrivning. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställande om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemuppgifterna kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som meddelats av examinator vid kursstart, efter att kompletteringsbehov har meddelats.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Chris Daly: Philosophy of Language, an Introduction (Bloomsbury 2012) (Finns som e-bok)
  A.P. Martinich & David Sosa (eds.): The Philosophy of Language (Oxford UP 2013)

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se