Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tema från den teoretiska filosofins historia

Kursen behandlar ett filosofiskt tema i den teoretiska filosofins historia, såsom exempelvis stoisk logik, skepticism under senmedeltid, kunskapsteori under 1600–1700-tal, eller idealistisk filosofi under 1800-talet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Temat studeras i sitt historiska sammanhang. Stor vikt läggs vid att artikulera det behandlade temat avseende problemställningar, teorier, begrepp och argument. Särskild vikt läggs vid att kritiskt analysera särdragen i det behandlade temat. Det övergripande målet är att fördjupa förståelsen av den historiska bakgrunden till motsvarande tema i samtida teoretisk filosofi.

Vårterminen 2021

Lärare: Sylvain Roudaut

Undervisningsspråk: engelska

The Problem of Universals, from Ancient to Modern Philosophy

The main goal of the course is to explain how the problem of universals evolved from Antiquity to Modern philosophy (including the Medieval period) and how the different answers provided to the problem went along with important shifts in the history of thought. The following periods in the development of the theme will be highlighted:

1) the initial formulation of the problem in late Antiquity and the interpretation of Plato’s and Aristotle’s position,

2) the Medieval reception of the problem: the realist vs nominalist controversy and its importance for the evolution of science,

3) the modern treatment of the problem (in 17-18th century British philosophers) and its relation to the problem of the mind and ideas.

 • Kursupplägg

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på 70% av undervisningen är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.

  Coronaanpassning

  Information om momentets anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  Föreläsningar och övningar på denna kurs genomförs digitalt, på onlineplattformen Zoom.

  Kravet på 70%s obligatorisk närvaro är inte i kraft under denna termin, på grund av de speciella förhållandena vi måste anpassa oss till.

   

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Komplettering
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som föreskrivs i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsmöjligheten har meddelats studenten.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  sama.agahi@philosophy.su.se