Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi I - logik

Teoretisk filosofi I – logik är inledande kurs på kandidatprogrammet Logik, filosofi och matematik, med speciellt fokus på logikämnet (Delkurserna 2 och 3). Kursen handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier.

Upprop, information och introduktion:                                                      Onsdagen den 24 augusti kl 10-12, i Hörsal 8, plan 3 i Södra huset.

Antagna studenter som har deltagit på uppropet eller på annat sätt bekräftat sin medverkan på kursen (information kommer i mail från expeditionen) registreras på kurstillfällena (campusregistrering).

Läroplattform
Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

Förväntade studieresultat, närvarokrav, samt uppgifter om betygsskalan
Se kursplanen!

Betygskriterier
Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Kursupplägg

  Teoretisk filosofi I - logik består av 5 delkurser à 6hp.

  •    Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi, 6 hp.
  •    Satslogik, 6 hp.
  •    Predikatlogik, 6 hp.
  •    Den teoretiska filosofins historia del 1, 6 hp.
  •    Den teoretiska filosofins historia del 2, 6 hp.

   

  Delkurs 1 (veckor 35-38): Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi, 6 hp

  (delkursen läses tillsammans med Teoretisk filosofi I)

  Delkursens innehåll:
  Denna del av kursen ger en inledning till samtida kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Inom det kunskapsteoretiska avsnittet behandlas begrepp såsom kunskap, sanning och övertygelse, samt frågor om kunskapens grunder, källor och räckvidd. Inom det vetenskapsfilosofiska avsnittet behandlas främst frågor om vetenskapens metod, samt om vetenskapliga förklaringars natur.

  Lärare: Mikael Janvid och Sören Häggqvist

  Undervisningsspråk: svenska

  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminarieövningar.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars salstentamen.

   

  Delkurs 2 (veckor 38-41): Satslogik, 6 hp

  Delkursens innehåll:
  Denna del av kursen ger en grundlig presentation av satslogik - den enklaste logiska teorin för att formalisera argument och undersöka deras giltighet. I termer av de grundläggande begreppen sats och sanningsvärde definieras alla de viktiga logiska begreppen.

  Lärare: Sama Agahi

  Undervisningsspråk: svenska

  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och övningar.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars salstentamen.

   

  Delkurs 3 (veckor 42-45): Predikatlogik, 6 hp

  Delkursens innehåll:
  Denna del av kursen utökar det satslogiska systemet som presenteras i kursdelen 2, Satslogik, 6 hp, till första ordningens logik, inklusive predikatlogik med identitet, som utgör ett logiskt ramverk för en adekvat formalisering av argument formulerade i naturligt språk. Första ordningens språk - dess syntax och semantik - definieras exakt, och metoden att utföra strukturella induktionsbevis för språket presenteras.

  Lärare: Valentin Goranko

  Undervisningsspråk: engelska

  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och övningar.

  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars salstentamen.


  Delkurs 4 (veckor 45-48): Den teoretiska filosofins historia del 1, 6 hp
  (delkursen läses tillsammans med Teoretisk filosofi I)

  Delkursens innehåll:
  Denna del av kursen behandlar, genom en selektiv översikt, den teoretiska filosofins utveckling från antiken, via medeltidens filosofi, och fram till mitten av 1700-talet. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

  Lärare: Henrik Lagerlund och Miira Tuominen

  Undervisningsspråk: svenska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.

  Examination: Kursen examineras med minst en skriftlig inlämningsuppgift, samt en 4 timmars salstentamen.

   

  Delkurs 5 (veckor 48-2): Den teoretiska filosofins historia del 2, 6 hp
  (delkursen läses tillsammans med Teoretisk filosofi I)

  Delkursens innehåll:
  Denna del av kursen ger en selektiv översikt över den teoretiska filosofins utveckling från slutet av 1700-talet till tiden kring det andra världskriget. Speciell tonvikt läggs vid teman som introducerades av Immanuel Kant, hur dessa teman hanterades av tongivande 1800-talsfilosofer, samt hur de ytterligare förändras som ett resultat av det förnyade intresset för logik, semantik och språkfilosofi, som dominerar den första hälften av 1900-talet.

  Lärare: Henrik Lagerlund och Miira Tuominen

  Undervisningsspråk: svenska

  Undervisningsform: undervisningen på delkursen kommer att utgöras av föreläsningar och seminariediskussioner.

  Examination: Kursen examineras med minst en skriftlig inlämningsuppgift, samt en 4 timmars salstentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Onlineupprop onsdagen den 25 augusti, kl 13–15.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen