Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och forskningsetik

Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion. Exempel på frågor som behandlas: Vad är vetenskap? Finns det grundläggande skillnader i vetenskaplig metod mellan olika typer av vetenskaper? Är vetenskaplig objektivitet möjlig? Är sanning absolut eller varierar den med olika teoretiska perspektiv? Vilka etiska normer finns för vetenskaplig forskning och hur kan de motiveras?

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av 7 föreläsningar blandat med bikupsdiskussioner. De två första behandlar generiska vetenskapsteoretiska frågor rörande vetenskap, kunskap, evidens samt prövning av hypoteser och teorier.

  De efterföljande två behandlar forskningsetiska teman och de återstående tre mer specifika vetenskapsteoretiska frågeställningar för humaniora. I fliken Planeringar på Athena samt Innehåll kommer ni att se mer detaljerad informationför respektive föreläsning samt dithörande läshänvisningar mm.

  Närvaro på 80% av undervisningen är obligatorisk. Det innebär att det går att vara frånvarande från en föreläsning utan krav på kompensation.

  Examination

  Examinationen består av 3 st inlämningsuppgifter varav två lämnas in under kursens gång och den tredje efter dess slut, närmare bestämt en uppgift till respektive ovannämnda delar. Varje uppgift poängsätts 0-6 där 0 motsvarar F och 6 A. För att bli godkänd krävs minst 2 poäng på varje uppgift. Efter att de 3 uppgifterna poängsatts räknas betyget samman enligt följande skala:

  A 17
  B 14
  C 11
  D 8
  E 6

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt.

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterier meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.  

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges av examinator vid kurstillfället, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Staffan Carlshamre: Philosophy of the Cultural Sciences (Preprint: Filosofiska institutionen SU)

  Håkan Salwén: Forskningsetik för humaniora (Bokförlaget Thales 2017)

  Dessutom kommer vi att använda en del artiklar och annat material som distribueras under kursens gång.

 • Kontakt

  Studierektor Mikael janvid

  mikael.janvid@philosophy.su.se