Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mode och hållbarhet

Vilka strategier finns det inom modeindustrin för att få en hållbar produktion och konsumtion? Fristående kurs på avancerad nivå.

Kursen behandlar olika problem inom modeindustrin samt de strategier som tillämpas i syfte att få till en mer hållbar produktion och konsumtion. Teman som green washing, återvinning och second hand, bland annat, analyseras ur ett globalt perspektiv. Kursen omfattar olika produktionsförhållanden och konsumtionspraktiker och deras betydelse för resursanvändning, miljöutsläpp och vägen mot en mer hållbar livsstil.

 • Kursupplägg

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • Identifiera de olika problem som produktion och konsumtion av kläder och mode förknippas med • Diskutera och analysera de olika begrepp som används i hållbarhetsdebatten • Utforska viktiga strategier som kan bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion • Reflektera över utfallet av olika slags åtgärder och strategier

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. All undervisning sker på engelska och är obligatorisk. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  a. Kursen examineras på engelska genom en hemskrivning och en muntlig presentation. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt. c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. d. För att få godkänt resultat på hela kursen krävs lägst betyget E på hemskrivningen, en godkänd muntlig presentation samt att studenten har uppfyllt kravet om 80% obligatorisk närvaro.Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Vid försenad inlämning av prov till examinator kan studenten inte få högre betyg än D. e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. f. Komplettering av examination kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs Fx. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betygen D-E.

  Examinator

  Examiners

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.