Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi IL med ämnesdidaktik

Vid analys av dagens komplexa miljö- och samhällsproblem krävs förmåga att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och naturmiljö i ett perspektiv som omfattar både naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på förståelse och analys av jordens socioekonomiska och naturliga miljöer samt sambanden mellan dessa. I kursen lär du dig grunderna om naturgivna processer och om jordens olika naturmiljöer. Du studerar också samhällsgeografi med fokus på samhällens organisation och sårbarhet. Helhetsbilden och förmågan att se tvärvetenskapliga samband innebär att du får en förståelse för människans livsvillkor i olika delar av jorden samt hur och varför de förändras över tid.

Kursen behandlar frågor om exempelvis befolkningsutveckling, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande och resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska system. Du studerar också klimat och klimatförändringar, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets egenskaper och bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer samt ekologi och vegetation. Kunskaper om natur, människa och samhälle leder in på frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet samt hur dessa frågor kan lösas. I samband med tillämpningar och problemlösning lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra metoder och källor som ingår i geografisk analys.

En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna i olika sammanhang. Redan under kursens två första veckor genomförs en exkursion som omfattar en övernattning i vandrarhem eller stugby.

Kursen ges varje höst och ingår i Ämneslärarprogrammet och den ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen och Institutionen för ämnesdidaktik.

Geografi extremväder
Kraftiga skyfall som kan orsaka översvämningar. Fotograf Peter Kinlund.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Geografins grunder, 3 hp
  • Geosystem och landskapsutveckling I, 5,5 hp
  • Geosystem och landskapsutveckling II, 5,5 hp
  • Geografiska strukturer och samhälle, 7 hp
  • Geografisk metodik I, 6 hp
  • Ämnesdidaktik, 3 hp

  Delkursen Ämnesdidaktik 3 hp ges av Institutionen för ämnesdidaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt exkursioner.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Steffen Holzkämper

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema GE2016 Geografi I med ämnesdidaktik, 30 hp, Ht 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition och koordinator för lärarutbildningen
  Karin Persson
  E-post: lararutbildning@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Steffen Holzkämper
  E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt