Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografi III

Första delen på kursen tar upp geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

Du får kunskaper om samhällsplaneringens samhälleliga förutsättningar med fokus på lagar, ramverk och aktörer. Du studerar också kopplingar mellan den fysiska planeringen och naturmiljön, med avseende på exempelvis vattenfrågor, geovetenskapliga risker och ekologiskt värdefulla miljöer. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads-och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

Kursen är en programkurs i Ämneslärarprogrammet och ges av Institutionen av naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp

  Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria
  Kursdelen behandlar geografins idéhistoriska utveckling, olika vetenskapliga filosofier och teorier som påverkat ämnet, samt vetenskapsteoretiska begrepp.

  Samhällsplaneringens grunder
  Kursdelen behandlar samhällsplaneringens fysiska förutsättningar samt planeringens samhälleliga förutsättningar (såsom lagar, ramverk, aktörer) med fokus på de olika geografiska perspektiven. Planeringens förutsättningar behandlas i relation till planeringens praktik. En central frågeställning är vad det innebär att planera för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stads och landsbygdsutveckling i Sverige idag.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt projektarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Ht 2022: Annika Dahlberg
  Vt 2023: Lars-Ove Westerberg

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition och koordinator för lärarutbildningen
  Karin Persson
  E-post: lararutbildning@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Lars-Ove Westerberg, Institutionen för naturgeografi
  E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

  Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
  E-post: johan.berg@humangeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt