Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Landskapsanalys och marklära

Kursen i landskapsanalys och markära behandlar jordmåner och markens interaktion med landformer och vegetation, digitala och fältbaserade metoder för landskapsanalys samt digital visualisering och kartografi.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap och kan inte sökas som fristående kurs utan endast inom program.

Hösten 2022
Kursen ges på helfart från mitten av september 15/9-28/9 och därefter 31/10- 16/12 med ett uppehåll 29/9-28/10 för kursen Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Mark, landformer och vegetation, 5 hp
  • Digital visualisering och kartografi, 4 hp 
  • Landskapsanalys - projekt, 6 hp

  Mark, landformer och vegetation

  Här läggs tonvikten på markens egenskaper och sambanden mellan markförhållanden och vegetation. Här ingår marklära med tyngdpunkt på jordmånsutveckling, klassificering, geografisk jordmånsfördelning och edafologi (relationen till växtvärlden). Vidare ingår en översiktlig genomgång av system för kartering av vegetation och hur denna tolkas i infraröda flygbilder

  Digital visualisering och kartografi

  Denna kursdel fokuserar på kartografi med digital kartframställning.

  Landskapsanalys - projekt

  Denna kursdel består av digital bearbetning och problembaserad analys av rumsliga data.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projektarbeten samt exkursioner.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Helle Skånes

  Delkurserna examineras av delkursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Det står fel ISBN-nummer på Harrie 2020 i litteraturlistan. Rätt ISBN-nummer är ISBN: 9789144131740.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Torbjörn Karlin (vikarie)
  E-post: torbjorn.karlin@natgeo.su.se

  Erik Hansson (föräldraledig från och med juli 2022)

  Studievägledare
  Elisabeth Sturesson
  E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Helle Skånes
  E-post: helle.skanes@natgeo.su.se