Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder.

Du lär dig också att samla in, bearbeta och kritiskt tolka datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett vetenskapligt perspektiv och relatera det dagsaktuella kunskapsläge. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse.

Kursen ingår i i följande fyra masterprogram:

 • Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS
 • Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
 • Masterprogram i landskapsekologi
 • Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

För att påbörja ditt examensarbete följ Instruktioner om projektplan, registrering och examination

 • Kursupplägg

  Notera att kursen även erbjuds i andra omfattningar:

  • Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp (GE9009)
  • Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 45 hp (GE9010)

  Delkurser

  Kursen har inga delkurser.

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning. Handledning ges endast inom den planerade kurstiden.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Kursrapporter