Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global utveckling I

Kursen ingår i kandidatprogrammet i global utveckling och är en introduktion till ämnet.

Den är indelad i fyra delkurser och inleds med en delkurs som introducerar begreppet ”utveckling” och de övergripande frågor som global utveckling handlar om.

De efterföljande delkurserna tar upp tre grundläggande områden inom global utveckling: ekonomi och globalisering; politik och demokratisering; och ojämlikhet och organisering.

Undervisningen ska stimulera till egna analyser och en problematiserande hållning till frågor som rör global utveckling. Kursen ger en orientering i aktuella forskningsfrågor inom ämnet och introducerar verktyg som studenterna kan använda för att självständigt tolka, granska och värdera vetenskapliga resultat.

Den första delkursen placerar ämnet i skärningspunkten mellan globaliserings- och utvecklingsstudier. Kritiska utvecklingsfrågor såsom miljö och hållbarhet, fattigdom och ojämlikhet, och samhällstyre och delaktighet, belyses utifrån empiriska studier, som även tar upp övergripande frågor om genus, kultur och ras. Globaliseringens inverkan på samhällsutveckling belyses utifrån etiska diskussioner om moral och mänskliga rättigheter. Kursen introducerar även aktuell utvecklingspraktik och policy, och dess fokus på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. 

Den andra delkursen presenterar den globala utvecklingens historia med särskild betoning på den globala ekonomin. Kursen presenterar olika analytiska perspektiv och förklaringar till dagens världsordning. Ett av kursens fokus är frågan om drivkrafter bakom historisk förändring, och hur global ojämlikhet uppkommer. Kursen syftar vidare till att belysa den samtida ekonomiska globaliseringens specifika innehåll genom olika perspektiv och dess konsekvenser på skilda platser och grupper av människor.

Den tredje delkursen fokuserar på dominerande politiska institutioner och deras relation till utveckling och demokratisering, historiskt och idag. Vilken roll spelar identiteter som kön, religion och etnicitet i dessa processer? Hur använder sig olika aktörer av dessa identiteter? Delkursen behandlar identiteter både i form av organisering i civilsamhället och deras relation till olika politiska institutioner, i synnerhet staten. Särskild betoning läggs på kön som faktor inom utveckling och politik. Delkursen ger en teoretisk grund inom området men även empiriska exempel på samspelet mellan identiteter och institutioner.

Den fjärde delkursen behandlar hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd. Detta motstånd kan ta sig uttryck i vardagligt agerande lokalt eller i olika former av kollektiv organisering – lokalt, nationellt, transnationellt och globalt. Delkursen belyser gräsrotsinitierade rörelser och nätverk, deras struktur, utveckling och rumsliga dynamik. Den behandlar deras visioner och strategier samt kritiken av dessa rörelser och nätverk; den redogör för vilka frågor och grupper som inkluderas och exkluderas; och den diskuterar svårigheter och möjligheter för marginaliserade grupper att föra sin egen talan.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1, 7.5 hp. Global utveckling - en introduktion, ges av Socialantropologiska institutionen

  Delkurs 2, 7.5 hp. Globaliseringens rötter och samtid, ges av Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Delkurs 3, 7.5 hp. Politiska institutioner och demokratisering, ges av Statsvetenskapliga institutionen

  Delkurs 4, 7.5 hp. Motstånd och kollektiv organisering, ges av Kulturgeografiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691 Stockholm
  Tel 08-163377
  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6 (Blå husen)
  Studierektor, molly.sundberg@socant.su.se
  Studentexpedition, socant@socant.su.se
  Studievägledning, studievagledare@socant.su.se