Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global utveckling III

Kursen ger fördjupade kunskaper i globala utvecklingsfrågor så att studenten empiriskt och teoretiskt kan redogöra för aktuella forskningsteman inom global utveckling, samt relatera dem till mer övergripande teoretiska strömningar. Kursen ger även en introduktion till vetenskapsteori, grundläggande färdigheter i forskningsdesign och olika vetenskapliga metoder. Kursen består av tre obligatoriska kurser. 

Den första delkursen, Transnationella samarbeten och utveckling, ger fördjupade kunskaper kring vilken roll olika transnationella organisationer spelar i utvecklingsprocessen. Undervisningen tar sin utgångspunkt i den historiska framväxten av olika former av internationellt samarbete, exempelvis inom bistånd och mellan olika NGOs, men fäster också vikt vid andra former av transnationella kopplingar hos till exempel multinationella företag. 

Den andra delkursen, Global utveckling – teorier i förändring, ger fördjupade kunskaper kring samtida konkurrerande samhällsvetenskapliga teoribildningar som på olika analysnivåer erbjuder perspektiv och frågeställningar kring global utveckling. Vikt läggs vid förståelsen av teori som ett verktyg för att resa empiriska frågor och vid värdering av teoriers förtjänster utifrån den kunskap om global utveckling som de därmed förmår generera.

Den tredje delkursen, Metod och forskningsdesign, ger grundläggande kunskaper i de samhällsvetenskapliga metoder som används inom ämnet global utveckling. Kursen inleds med vetenskapsteori och ger bekantskap med centrala vetenskapsteoretiska perspektiv. Den ger sedan kunskap i forskningsdesign och källkritik samt färdigheter både i kvalitativa och kvantitativa metoder. I kursen ingår också att skriva en uppsatssynopsis för programmets avslutande kurs Examensarbete, med speciell fokus på de metoder som ska användas i det planerade uppsatsarbetet.