Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan

Vill du arbeta demokratifrämjande i skolan och motverka rasism och främlingsfientlighet?

Kursens utgångspunkt är skolväsendets demokratifrämjande uppdrag och läroplanernas skrivning om att olika former av intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen tar upp och behandlar begrepp som normkritik, diskriminering, rasism och andra för kursen relevanta begrepp, ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Kursen belyser ämnesdidaktiska aspekter av undervisning kring fenomen och frågor som rör intolerans och rasism samt belyser hur skolan kan arbeta demokratifrämjande med dessa. Ett särskilt fokus läggs på undervisning kring förintelsen och andra folkmord. Tonvikt läggs vid tre didaktiska metoder: casemetodik, deliberativa samtal och forumspel.