Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursens utgångspunkt är skolväsendets demokratifrämjande uppdrag och läroplanernas skrivning om att olika former av intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen tar upp och behandlar begrepp som normkritik, diskriminering, rasism och andra för kursen relevanta begrepp, ur ett

ämnesdidaktiskt perspektiv. Kursen belyser ämnesdidaktiska aspekter av undervisning kring fenomen och frågor som rör intolerans och rasism samt belyser hur skolan kan arbeta demokratifrämjande med dessa. Ett särskilt fokus läggs på undervisning kring förintelsen och andra folkmord. Tonvikt läggs vid tre didaktiska metoder: casemetodik, deliberativa samtal och forumspel.

Om ämnet: De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Är du intresserad av undervisning och lärande i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen? Didaktik kan beskrivas som läran om undervisningens och lärandets teori och praktik. Vad ska undervisningen handla om? Varför just detta? Hur ska undervisningen organiseras för att eleverna ska nå kunskapsmålen och utveckla sina förmågor att analysera, tänka kritiskt och förstå det omgivande samhället?

Fokus ligger på didaktik kopplad till ämnena bild, drama, musik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och filosofi. Här ryms också fortbildningskurser för lärare och pedagoger som till exempel handledarutbildningen för lärare som på sina skolor vägleder lärarstudenter. Fortbildningskurser finns även i ämnena kulturarv och kommunikation, museipedagogik och konstpedagogik.

På Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater lär du dig leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater. Du får fördjupad ämnesdidaktisk kompetens för arbete med barn, unga och vuxna i olika kulturprojekt eller inom ramen för undervisning, till exempel

i kulturskola och folkbildning. Programmet är praktikbaserat där praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.

ARBETSMARKNAD Flertalet studenter som läser de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik blir lärare i skolan. Där är efterfrågan på behöriga lärare just nu stor eller mycket stor. Verksamma lärare kan bredda sin kompetens till exempel för att meritera sig till skolans förstalärartjänster. Ännu en grupp väljer att studera inom området för att kvalificera sig för ett arbete som konsteller museipedagog. Utbildningen ger fördjupad kompetens för arbete inom området drama och tillämpad teater i samband med kultur och utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.