Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Ämneslärarprogrammet och ges under utbildningens sjunde termin, för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och har geografi, historia eller religion som förstaämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) 

Kursen omfattar tre obligatoriska delar som utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet behandlar olika perspektiv på skol- och undervisningsutveckling.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution.

  Kursen omfattar tre delar:

  1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp
   Delkursen ger studenterna fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor som rör bland annat hypotesprövning, evidens, tolkning, korrelation och kausalitet. Delkursen behandlar även relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utifrån resonemang om forskningens betydelse för utövande och utveckling av lärarprofessionen. Dessutom ger delkursen grundläggande redskap för att analysera etiska frågor som vetenskapen kan ge upphov till. Lärarstudenterna, som i sin framtida yrkesutövning både skall kunna själva samla in empiriskt material kring sin gärning och kunna förmedla kunskap om olika vetenskaper, orienteras om en bredd av vetenskapliga metoder.
   Del 1 ges av Filosofiska institutionen.
  2. Ämnesdidaktik – undervisning och bedömning, 7,5 hp
   I delkursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning, lärande och bedömning i skolan. Delkursen har fokus på relationen mellan undervisning, lärande och bedömning samt på individuella och samhälleliga perspektiv på bedömning. Detta behandlas och analyseras utifrån ämnesdidaktiska teorier, teorier om bedömning, läroplansteori samt aktuella styrdokument. Ett annat fokus ligger på bedömningens formativa och summativa funktioner, det vill säga lärares förutsättningar att i undervisningen genomföra en bedömning som främjar elevers lärande i ämnet och en rättssäker betygssättning. I delkursen fördjupas vidare perspektiv på olika typer av interaktion i undervisningen, inklusive mångkulturella och flerspråkiga dimensioner samt användningen av digitala verktyg, med syftet att främja alla elevers delaktighet och kunskapsutveckling.
   Del 2 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  3. Utvecklingsarbete, 2,5 hp
   Delkursen har fokus på området skolutveckling som en betydande verksamhet inom skola och undervisning och dess relation till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Olika ansatser och modeller för lokalt utvecklingsarbete och deras underliggande motiv behandlas och analyseras.
   Del 3 ges Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Närvaro på seminarier och gruppövningar är obligatorisk.

  Examination

  • Del 1 examineras genom en skriftlig salstentamen.
  • Del 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar.
  • Del 3 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier HVUVK3 del 1 - gäller från HT 2021 (69 Kb)

  Betygskriterier HVUVK3 del 2 - gäller från HT 2021 (369 Kb)

  Examinator

  Del 1: Håkan Salwén 

  Del 2: Cecilia Eskilsson, Gunilla Granath Zillén, Johan Sandahl, Niclas Runebou, Steven Dahl

  Del 3: Jan Pettersson 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Helkurs: Cecilia Eskilsson, cecilia.eskilsson@su.se 
  Del 1: Håkan Salwén, hakan.salwen@philosophy.su.se 
  Del 2: Cecilia Eskilsson, cecilia.eskilsson@su.se 
  Del 3: Jan Pettersson, jan.pettersson@edu.su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  Helkurs: kursadmin.did@su.se 
  Del 1: info@philosophy.su.se 
  Del 2: kursadmin.did@su.se 
  Del 3: ann.ravelin@su.se