Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria, kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen fördjupar ämnesstudiet ytterligare och behandlar centrala idéhistoriska forskningsperspektiv.

 Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera och använda teoretiska begrepp i idéhistoriskt material, självständigt författa ett examensarbete inom en given tidsram och kritiskt diskutera, värdera och reflektera kring idéhistoriska texter.

 • Kursupplägg

  Kursen ger en fördjupning av de idéhistoriska studierna och behandlar centrala idéhistoriska forskningsperspektiv. I kursen ingår författandet av ett idéhistoriskt examensarbete. I kursen ges också en fördjupad inblick i idéhistorisk forskningsmetodik och en orientering i centrala teoretiska perspektiv inom ämnet.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:

  •  Aktuella forskningsproblem, 7.5 hp.

  Delkursen behandlar aktuella forskningsperspektiv inom idéhistoria i Sverige och internationellt. Särskilt fokus ligger på de forskningsfält som är representerade i den lokala forskningsmiljön. Kursen ger på så sätt studenten grundläggande färdigheter i att utforma relevanta forskningsfrågor, identifiera tidigare forskning och kritiskt reflektera kring teoretiska diskussioner i den idéhistoriska disciplinen. Dessutom övas studenternas färdigheter i att knyta sina egna intressen till aktuell forskning.

  • Idéhistorisk teori och metod, 7.5 hp.

  Delkursen behandlar den idéhistoriska forskningens teori och praktik. Särskilt fokus ligger på grundläggande forskningsfärdigheter: att utforma relevanta frågeställningar, identifiera gångbara metoder och kritiskt reflektera kring teoretiska perspektiv inom idéhistoria. Centrala begrepp som kontextualisering, perspektiv och källmaterial behandlas. Dessutom övas studenternas färdigheter i att formulera uppsatsämnen genom olika skrivuppgifter.

  • Examensarbete, 15 hp.

  Inom ramen för denna delkurs förväntas studenten författa ett självständigt examensarbete kring en specifik forskningsfråga.

  Undervisning

  På delkurs 1, Aktuella forskningsperspektiv, består undervisningen av obligatoriska seminarier.
  På delkurs 2, Idéhistorisk teori och metod, består undervisningen av obligatoriska seminarier.
  På delkurs 3. Examensarbete består undervisningen av seminarier och av handledning, individuellt och i mindre grupper.

  Närvaro vid samtliga seminarier krävs om inte annat överenskommits med läraren. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter, författande och ventilering av ett eget examensarbete och opposition på ett examensarbete.

  Examinator

  Våren 2020
  Annika Berg
  Victoria Fareld
  Linn Holmberg
  Elisabeth Mansén
  Martin Wiklund

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt